OIKON PREZENTACIJE

 1. O. Antonić, V. Kušan, G. Gužvica, Z. Mesić i M. Mazija: Teledetekcija i geoinformatika u inventarizaciji biodiverziteta - usmena prezentacija
 2. O. Antonić, Z. Mesić, J. Križan i V. Kušan: Utjecaj reljefa na biodiverzitet sesilnih vrsta i fotosintetsku aktivnost edifikatora u prašumi Lom, BiH - usmena prezentacija
 3. F. Kljaković-Gašpić, B. Jalžić, H. Bilandžija i M. Pavlek: Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske - usmena prezentacija
 4. A. Popijač , I. Sivec i W. Graf: Prilog poznavanju faune Plecoptera (Insecta) Crne Gore - usmena prezentacija
 5. E. Lugić, L. Šerić Jelaska i V. Dumbović Mazal: Raznolikost faune trčaka (Coleoptera: Carabidae) u raznodobnim bukovim šumama Parka prirode Papuk - usmena i poster prezentacija
 6. D. Kovač, M. Mazija i D. Hamidović: Analiza eholokacije šišmiša (Chiroptera, Mammalia) u funkciji praćenja populacija i determinacije vrsta - usmena i poster prezentacija
 7. S. Kapelj i L. Čolić: Inventarizacija biodiverziteta u Nacionalnom parku Paklenica, Hrvatska - usmena i poster prezentacija
 8. M. Mazija i D. Kovač: Procjena utjecaja vjetroelektrana na populacije ptica i šišmiša - poster prezentacija
 9. A. Popijač i E. Lugić: Vodeni insekti kao indikatori u monitoringu životne sredine i zaštiti prirode - poster prezentacija
 10. A. Pasarić, H. Peternel, M. Magajne i J. Križan: Primjena daljinskih istraživanja u kartiranju staništa brdskih i planinskih područja - poster prezentacija
 11. G. Gužvica i S. Kapelj: GPS telemetrija vuka i medvjeda u procjeni propusnosti autoceste za divlje životinje - poster prezentacija
 12. M. Magajne, L. Škunca i T. Dobrijević: Edukacijska uloga pokaznog herbarija u zaštiti prirode - poster prezentacija