fbpx

Antropogeni utjecaj na kopnenu makrofaunu s težištem na zaštićene svojte u Republici Hrvatskoj

U posljednjih dvadesetak godina u Hrvatskoj su se dogodile velike promjene u staništima kopnene faune. Najznačajnije su mreža prometnica, a posebice autoceste, koje fragmentiraju staništa te otežavaju migracije ali i direktno utječu na mortalitet kopnene faune stradavanjem od prometa, odlagališta otpada koja neke vrste gotovo redovito posjećuju te tamo nalaze dodatni izvor hrane, vjetroelektrane, akumulacije, retencije i dr. Navedene antropogene aktivnosti direktno utječu na brojnost pojedinih populacija kopnene makrofaune nadzemnih i podzemnih staništa.

Hipoteza projekta je da većina navedenih antropogenih djelovanja ima negativni utjecaj na populacije kopnene makrofaune u Hrvatskoj, a posebice na zaštićene svojte. Glavna pitanja na koja projekt želi odgovoriti su:

1) koliki je utjecaj mreža prometnica na smanjenje mogućnosti migracija kopnene makrofaune te procjena toga utjecaja na stabilnost njihovih populacija. To se prvenstveno odnosi na herpetofaunu, ornitofaunu, te faunu srednjih i velikih sisavaca, posebice velikih zvijeri koje imaju velika područja kretanja.

2) koliki je utjecaj odlagališta otpada na brojnost populacija te učestalost patoloških pojava u pojedinih taksonomskih skupina kopnene makofaune s težištem na zaštićene svojte,

3) koliki je utjecaj vjetroelektrana na mortalitet ornitofaune, faune šišmiša čiji su svi predstavnici pod određenim stupnjem zaštite te utjecaja na velike zvijeri koje vrlo često na takvim područjima imaju svoje brložišta.

Opća svrha predloženog istraživanja je očuvanje stabilnih populacija kopnene makrofaune u Hrvatskoj, a time i općenito sadašnjeg, visokog stupnja biološke raznolikosti. Održavanje tih populacija stabilnim važno je iz ekoloških, gospodarskih i etičkih razloga, a i obveza je s obzirom na međunarodne konvencije i druge akte kojih je Hrvatska potpisnica. Rezultati ovog projekta dat će podlogu i drugim faunističkim istraživanjima kao osnove za izradu kvalitetnog programa održivog razvitka.

U okviru tog programa provođeni su sljedeći projekti:

 1. 2015 – 2016 – Monitoring propusnosti autoceste za životinje, Naručitelj: HAC ONC d.o.o.
 2. 2014 – 2015 – Monitoring propusnosti autoceste za životinje, Naručitelj: HAC ONC d.o.o.
 3. 2014 – 2015 – Praćenje učestalosti prolaza divljih životinja ispod vijadukta Rašćane, Naručitelj: HAC ONC d.o.o.
 4. 2013 –2016 Istraživanje i monitoring vukova u PP Biokovo, Naručitelj JU PP Biokovo
 5. 2013 – 2014 – Monitoring propusnosti autoceste za životinje, Naručitelj: HAC ONC d.o.o.
 6. 2012 – Studija utjecaja na okoliš za VE Fužine, Naručitelj: Prodomo d.o.o.
 7. 2011 – 2015 Praćenje utjecaja odlagališta otpada na populaciju čagljeva (Canis aureus) u Parku prirode Lonjsko polje, Naručitelj: JU PP Lonjsko polje
 8. 2009 – Monitoring zaštićenih životinjskih vrsta na području Dravskih ritova, autocesta Beli Manastir – Osijek – Svilaj – Ploče, dionica Beli Manastir – Osijek, Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.
 9. 2009 – Monitoring voda, zraka, buke, propusnosti autoceste za životinje, šumskih ekosustava, tla i ihtiofaune, Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.
 10. 2008 – 2011 – Monitoring prijelaza divljači na trasi II., III. i IV. dijela plinovodnog sustava Like i Dalmacije, Naručitelj: Plinacro d.o.o.
 11. 2008 – 2009 – Monitoring i izrada studije propusnosti prijelaza i prolaza za životinje na autocesti Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Bosiljevo – Šestanovac, Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o. (voditelj stručnog tima, član stručnog tima)
 12. 2008 – 2009 – Monitoring dabra na području šume Žutica kraj Ivanić-Grada (tijekom godine dana), Naručitelj: Grad Ivanić-Grad (član stručnog tima)
 13. 2008 – 2009 – Utvrđivanje i prijedlog mjera za smanjenje antropogenih utjecaja na populaciju kopnenih zvjeri u Hrvatskoj, Naručitelj: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (voditelj stručnog tima, član stručnog tima)

Znanstveni i stručni članci objavljeni u okviru tog programa:

 1. Huber Đ, Gužvica G (2011) Recent brown bear biology as a tool to study the cave bear. In: Toškan B. ed. Fragments of Ice Age environments: Proceedings in honour of Ivan Turk’s jubilee. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21), 139-155.
 2. Gomerčić T., Gužvica G., Đuras-Gomerčić M., Frković A., Pavlović D., Kusak J., Sindičić M., Huber Đ. (2009): Variation in teeth number, teeth and skull disorders in Eurasian lynx, Lynx lynx from Croatia.- Folia Zool. 58(1): 57-65.
 3. Gužvica G, Bošnjak I, Bielen A, Babić D, Radanović-Gužvica B, Šver L (2014) Comparative Analysis of Three Different Methods for Monitoring the Use of Green Bridges by Wildlife. PLoS ONE 9(8): e106194. doi:10.1371/journal.pone.0106194
 4. Jelaska S.D., Nikolić T., Šerić-Jelaska L., Kušan V., Peternel H., Gužvica G., Major Z.(2010): Biodiversity Analyses in Dalmatia (Croatia): A Complementary Approach Using Diversity and Rarity.- Environmental Management.
 5. Kusak, J., Huber, Đ., Gomerčić, T., Schwaderer, G., Gužvica, G. (2009): The permeability of highway in Gorski kotar (Croatia) for large mammals.- Eur J Wildl Res (2009) 55: 7-21.
 6. Šver, L., Bielen, A., Križan, J., Gužvica, G. (2016): Camera Traps on Wildlife Crossing Structures as a Tool in Gray Wolf (Canis lupus) Management – Five- Years Monitoring of Wolf Abundance Trends in Croatia. PLoS ONE. 11(6): doi:10.1371/journal.pone.0156748
 7. Antonić O, Kušan V, Gužvica G, Mesić Z, Mazija M (2011) Teledetekcija i geoinformatika u inventarizaciji biodiverziteta. Zaštita prirode u XXI vijeku – Zbornik referata, rezimea referata i poster prezentacija. Bulić Z (ur.). Sep 20-23, Žabljak, Montenegro. 901-901.
 8. Gužvica G., Bošnjak I, Bielen A., Babić D., Radanović-Gužvica B., Šver L. (2015) Analysis of methods for wildlife monitoring on green bridges. Book of Abstracts. 12th Croatian Biological Congress with International Participation. Sveti Martin na Muri, Croatia, September 18 – 23, 2015. p 144. [Gužvica, G., poster]
 9. Gužvica G, Gabrić I., Protrka K., Grgurić Z., Šver L. (2015) The research of wolves in the Nature Park Biokovo – preliminary results. Book of Abstracts. 12th Croatian Biological Congress with International Participation. Sveti Martin na Muri, Croatia, September 18 – 23, 2015. p 145. [Gužvica, G., poster]
 10. Gužvica G, Šver L (2012) Praćenje negativnog utjecaja izgradnje plinovodnog sustava na funkcionalnost zelenih mostova u Hrvatskoj / Monitoring of the negative impact of the gas pipeline construction on the functionality of green bridges in Croatia. Knjiga sažetaka, 11. Hrvatski biološki kongres, Šibenik, Hrvatska, 16. – 21. 9. 2012. p. 214.
 11. Gužvica G, Tomaić J, Šver L (2012) Prvi rezultati istraživanja prisutnosti risa na području sjevernog Velebita metodom digitalnih fotozamki / The first results of lynx presence in the area of the northern Velebit using digital camera traps. Knjiga sažetaka, 11. Hrvatski biološki kongres Šibenik, Hrvatska, 16. – 21. rujna 2012., 106-107.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.