fbpx

Prijedlog stručne podloge za proglašenje regionalnog parka Ćićarija u sklopu projekta LIKE – Living on the Karst Edge (INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.)

Naziv projekta: Prijedlog stručne podloge za proglašenje regionalnog parka Ćićarija u sklopu projekta LIKE – Living on the Karst Edge (INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.)

Klijent: Istarska županija
Trajanje: 02/2019 – 02/2020
Lokacija: Hrvatska


Kao dio zajednice ponuditelja, Oikon je izradio Prijedlog stručne podloge za proglašenje Regionalnog parka Ćićarija, a koji je uključio:

(1) Prikupljanje svih raspoloživih podataka o obilježjima područja: smještaj područja, geomorfologija, geologija, hidrografija i hidrogeologija, stanje vodnih tijela, krajobrazne vrijednosti, kulturno-povijesne vrijednosti, bioraznolikost, ekološka mreža Natura 2000, kartiranje područja važnih za floru i njihova valorizacija

(2) Analiza postojećeg korištenja i trenutnog stanja područja: stanovništvo i naselja na području Ćićarije, infrastruktura, pokrov zemljišta, gospodarske djelatnosti na području Ćićarije (poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo, turizam), analiza korištenja zemljišta na temelju analize katastra s osvrtom na analizu korištenja u prošlosti

(3) Valorizacija područja s naglaskom na sljedeće teme bioraznolikosti: flora, fauna, staništa, speleologija/podzemna staništa, kulturna baština, dionici i lokalno stanovništvo, korištenje zemljišta, vode

(4) Prijedlog zaštite i mjere zaštite- na temelju valorizacije područja predložene su granice zaštićenog područja   u kategoriji regionalnog parka

(5) Prostorna analiza područja i prijedlog zonacije područja. Definiranje smjernica za upravljanje područjem

(6) Procjena potrebnih sredstava za provođenje zaštite i definiranje njihovih  izvora

(7) Analiza posljedica uspostave formalne nacionalne zaštite i kategoriji regionalnog parka

(8) Socio-ekonomski aspekt planiranog regionalnog parka radi definiranja dobrobiti za lokalno stanovništvo i gospodarstvo uspostavom regionalnog parka (usluge ekosustava)

(9) Priprema kartografskih prikaza

U sklopu projekta napravljena je analiza dionika na području predloženom za zaštitu. U sklopu konzultacijskog procesa sa dionicima prikupljeni su njihovi stavovi i promovirana je mogućnost razvoja područja u slučaju zaštite područja. Konzultacijski proces je napravljen kroz intervjuiranje dionika i kroz facilitirane radionice.

Tijekom projekta provedena su terenska istraživanja travnjaka, kulturne baštine, podzemnih staništa (s naglaskom na područja ekološke mreže Natura 2000) i krajobrazne vrijednosti.

U sklopu projekta podaci su organizirani u GIS bazu podataka.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.