Monitoring šišmiša na vjetroelektrani Jelinak od lipnja do listopada 2020.

Naziv projekta: Monitoring šišmiša na vjetroelektrani Jelinak od lipnja do listopada 2020.

Klijent: Acciona energija d.o.o.
Trajanje: 05/2020 – 04/2021
Lokacija: Hrvatska


Monitoring šišmiša na vjetroelektrani Jelinak proveden je od lipnja do listopada 2020. godine. Monitoring je pripremljen u skladu s izvješćima o monitoringu iz prijašnjih godina praćenja na vjetroelektrani Jelinak, u suglasnosti s Vjetroelektranom Jelinak d.o.o.

U sklopu monitoringa šišmiša izvršene su sljedeće aktivnosti:

 • analiza literature
 • stalno snimanje glasanja šišmiša na stacionarnim točkama
 • periodičko snimanje glasanja šišmiša duž linijskog transekta
 • praćenje stradavanja šišmiša
 • ispitivanje učinkovitosti pretraživača i postojanosti lešina
 • izrada terenskih izvješća
 • obrada i analiza rezultata: analiza sonograma, analiza mikroklimatskih uvjeta, vremenska analiza aktivnosti šišmiša, prostorna (GIS) analiza aktivnosti šišmiša, prostorna (GIS) analiza nalaza stradalih šišmiša, statistička analiza smrtnosti šišmiša
 • procjena utjecaja vjetroelektrane Jelinak na šišmiše
 • komunikacija i konzultacije s naručiteljem
 • prijedlog mjera zaštite šišmiša
 • izrada završnog izvješća.

Utjecaj vjetroelektrane na faunu šišmiša praćen je snimanjem glasanja šišmiša na dvije stacionarne točke kako bi se utvrdila njihova aktivnost svake noći tijekom razdoblja praćenja, zatim duž linijskih transekta kako bi se utvrdila aktivnost oko pojedinih vjetroagregata i pretraživanjem područja oko vjetroagregata kako bi se utvrdilo stradavanje.

Sonogrami nastali snimanjem glasanja šišmiša analizirani su u softveru BatExplorer uz pomoć literature. Aktivnost šišmiša analizirana je vremenski, prostorno i u odnosu na mikroklimatske uvjete. Stradali šišmiši pregledani su i determinirani te je njihov položaj u odnosu na vjetroagregate analiziran u GIS okruženju. Broj stradalih šišmiša korigiran je u odnosu na procijenjene vrijednosti postojanosti lešina, učinkovitosti pretraživača, udjela pretražene površine i udaljenosti od vjetroagregata pomoću R statističkog softvera i GIS-a.

Na temelju analize rezultata procijenjena je značajnost stradavanja te su predložene mjere zaštite. Metodologija monitoringa, rezultati, analize i preporuke prikazani su u završnom izvješću.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.