fbpx

Copernicus usluge praćenja pokrova zemljišta za izradu CLC+ okosnice, uključujući izradu rasterskih i vektorskih podataka baziranih na ulaznim podacima satelitskih snimaka za 2017/2018/2019. godinu

Naziv projekta: Copernicus usluge praćenja pokrova zemljišta za izradu CLC+ okosnice, uključujući izradu rasterskih i vektorskih podataka baziranih na ulaznim podacima satelitskih snimaka za 2017/2018/2019. godinu

Klijent: GAF AG
Trajanje: 09/2020 – 09/2022
Lokacija: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo i Albanija


CLC+ paket proizvoda je sustav nekoliko komponenti: komponente geoprostornih podataka CLC+ okosnice – proizvodnja i ažuriranje skupova geoprostornih podataka o zemljišnom pokrovu, komponente aplikacije baze podataka CLC+ Core i CLC+ instanci gdje će se provesti specifični izlazni podaci i zahtjevi.

CLC+ okosnica uključuje izradu detaljnog vektorskog referentnog sloja s tematskim sadržajem koji uključuje 18 klasa i 10-metarskog rasterskog sloja koji uključuje 11 klasa. Proizvodi su u potpunosti usklađeni s EAGLE podatkovnim modelom i nomenklaturom te se mogu koristiti kao glavni ulazni podaci za CLC+ Core bazu podataka i kao glavna osnova za ekstrakciju CLC instanci. Proizvodi CLC+ okosnice nadopunjuju trenutne CLMS proizvode kao jedini detaljni proizvod zemljišnog pokrova.

U okviru ovog Ugovora, Oikon je sudjelovao u izvršenju projektnih zadataka 2, 5 i 6 koji uključuju prikupljanje uzoraka za trening, prikupljanje podataka i prethodnu in-situ obradu podatka te tematsku validaciju za odabrane države članice EEA39 (Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo i Albaniju), potrebnih za generaciju dva tematska produkta (LC raster produkta i L2 objektno orijentiranog vektorskog produkta).

Zadatak 2 – Tematska klasifikacija – obuhvaćao je interpretaciju Sentinel 2 i vrlo visoko rezolucijskih snimaka (VHR) te analizu NDVI vrijednosti prethodno definiranih uzoraka s ciljem provjere točnosti CLC+ 11 klasa.

Zadatak 5 – Lokacijski i dodatni podaci – obuhvaćao je kontaktiranje te informiranje tijela državnih uprava s ciljem prikupljanja svih potrebnih podataka, izradu matrica točnosti te obradu dobivenih podataka.

Zadatak 6 – Interna provjera – obuhvaćao je validaciju vektorskih i rasterskih uzoraka, slučajno definiranih slijepim i vjerojatnim pristupom.

Također, Oikon je uz odabrane države članice dodatno sudjelovao u validaciji prikupljenih trening uzoraka za Tursku.

CLC+ okosnica omogućiti će ispunjavanje mnogih sadašnjih i budućih potreba u praćenju i izvješćivanju o stanju pokrova/korištenja zemljišta na području EU, ali i služiti kao podloga za sve prateće komponentne CLC+ serije.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.