fbpx

eEnviPer – jedinstvena višenamjenska SOA platforma za izdavanje okolišnih dozvola kroz računalni oblak e-Government (e-Vlada) usluga i aplikacija

Naziv projekta: eEnviPer − jedinstvena višenamjenska SOA platforma za izdavanje okolišnih dozvola kroz računalni oblak e-Government (e-Vlada) usluga i aplikacija (No. 297358 – CIP-ICT-PSP.2011.4.1)

Klijent: Agencija za zaštitu okoliša
Trajanje: 04/2012 – 03/2014
Financira: EU
Lokacija: Italija, Hrvatska, Srbija, Grčka i Turska


Pravni okvir EU zahtijeva da države članice osiguraju zaštitu okoliša od početka planiranja projekata i aktivnosti, uzimajući u obzir sve potrebne mjere zaštite okoliša i ublažavanje negativnih utjecaja. U tu svrhu potrebne su procjene utjecaja na okoliš u različitim situacijama, uključujući reguliranje industrijskih emisija, upravljanje otpadom ili sprečavanje i kontrolu onečišćenja. U okviru “Programa za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju”, Područje CIP-ICT-PSP.2011.4.1 − računalni oblak javnih usluga, koji je dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije Europske unije, eEnviPer projekt provodi se u pet europskih regija − Italiji, Hrvatskoj, Srbiji, Grčkoj i Turskoj.

U projektu koji je trajao dvije godine integrirane su postojeće javne baze podataka i geografski informacijski sustavi (GIS) s Web 2.0 platformama i workflow rješenjima. Rezultat je jedinstvena višenamjenska platforma u računalnom oblaku koja se temelji na servisno orijentiranoj arhitekturi (SOA) u obliku softvera kao usluge (SaaS). Hrvatski pilot temeljio se na nacionalnom zakonodavstvu i slučajevima na području Krapinsko-zagorske županije koji su obuhvaćali studiju utjecaja zahvata na okoliš (SUO), procjenu utjecaja na okoliš (PUO), zahtjev za ocjenom o potrebi procjene utjecaja na okoliš (OPPUO), prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (POPZEM) i glavnu ocjenu o prihvatljivosti za ekološku mrežu (GOPZEM).

Usluge:

  • Predstavljanje sustava relevantnim dionicima i donositeljima odluka
  • Organizacija fokus grupa

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.