fbpx

Studija o utjecaju na okoliš Detaljnog plana proizvodnje i razvoja novog rudnika

Naziv projekta: Studija o utjecaju na okoliš Detaljnog plana proizvodnje i razvoja novog rudnika

Klijent:  ORION 3E CONSORTIUM d.o.o.
Trajanje: 02/2018 – 03/2019
Financira: Svjetska Banka
Lokacija: Republika Kosovo


Za potrebe daljnjeg postupka procjene utjecaja zahvata novog ugljenokopa na području Općine Obilić, Republika Kosovo na okoliš izrađen je dio Studije utjecaja na okoliš i socijalni razvoj koji se odnosi na okoliš.

Studija utjecaja zahvata na okoliš izrađena je u skladu s EU direktivama, Operativnim politikama Svjetske banke i nacionalnim propisima Republike Kosovo te sadrži:

  • analizu zakonodavnog okvira
  • opis lokacije i stanja okoliša
  • opis tehničkog rješenja razvoja rudnika i varijantnih rješenja
  • moguće utjecaje zahvata razvoja novog rudnika na okoliš (stanje voda, hidrogeološke značajke, kvalitetu zraka, razine buke, krajobraz, floru i faunu, zaštićena područja, kulturnu baštinu, tlo, šume, poljoprivredu, upravljanje otpadom) i stanovništvo
  • moguće kumulativne utjecaje
  • ocjenu utjecaja zahvata na okoliš
  • prijedlog mjera zaštite okoliša
  • plan upravljanja okolišem
  • plan praćenja stanja okoliša

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.