fbpx

Elaborat zaštite okoliša (ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš) – Solarne elektrane: SE Januše 25 MW, SE Radeke 25 MW i SE Ventus 15 MW

Naziv projekta: Elaborat zaštite okoliša (ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš) – Solarne elektrane: SE Januše 25 MW, SE Radeke 25 MW i SE Ventus 15 MW

Klijent: ENCRO d.o.o.
Trajanje: 09/2020 – 03/2021
Lokacija: Hrvatska


Elaborat zaštite okoliša za Izgradnju sunčanih elektrana Januše 25 MW, Radeke 25 MW i Venuts 15 MW obuhvatio je:

1. Podatke o zahvatu i opis obilježja zahvata

  • idejno rješenje, odnosno opis glavnih obilježja zahvata i tehnoloških procesa (u tekstualnom i grafičkom obliku)
  • popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces
  • popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš

2. Podatke o lokaciji i opis lokacije zahvata

  • opis šireg područja zahvata
  • analiza prostorno planske dokumentacije
  • prikaz postojećeg stanja okoliša: stanovništvo, zdravlje ljudi, biološka raznolikost, zaštićena područja, ekološka mreža, tlo, vode, zrak i klima, materijalna dobra, kulturna baština i krajobraz, te buka, otpad, promet i dr.

3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš, tijekom građenja i/ili korištenja zahvata

  • sažeti opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na sastavnice okoliša i opterećenja okoliša, kao što su: stanovništvo, zdravlje ljudi, biološka raznolikost, tlo, korištenje zemljišta, vode, zrak, klima, materijalna dobra, kulturna baština i krajobraz, te buka, otpad, promet itd.
  • sažeti opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na zaštićena područja i ekološku mrežu

4. Prijedlog mjera zaštite okoliša

  • Prijedlog mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša

U okviru Elaborata proveden je i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.