fbpx

Elaborati zaštite okoliša (ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš) za izgradnju sunčanih elektrana i vjetroelektrana

Naziv projekta: Elaborati zaštite okoliša (ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš) za izgradnju 10 sunčanih elektrana i 3 vjetroelektrana

Klijenti: Encro d.o.o., Soltech d.o.o., HEP – Proizvodnja d.o.o., Tecoi d.o.o.
Razdoblje: 2020 – 2021
Lokacija: Hrvatska


Oikon je 2020. i 2021. izradio 13 elaborata zaštite okoliša za izgradnju 10 sunčanih elektrana i 3 vjetroelektrane. Dokumenti obuhvaćaju:

  1. podatke o zahvatu i opis obilježja zahvata,
  2. podatke o lokaciji i opis lokacije zahvata,
  3. opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš, tijekom građenja i/ili korištenja zahvata (šumarstvo, tlo, poljoprivreda, klimatske promjene, zrak, krajobrazne značajke, bioraznolikost, zaštićena područja, ekološka mreža, otpad, naselja i stanovništvo, kulturna baština, prostorno planska dokumentacija, buka, cestovna infrastruktura, geologija, hidrogeologija, vode).
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.