fbpx

Stručna podloga za utvrđivanje obuhvata brdsko-planinskih područja

Naziv projekta: Izrada stručne podloge za utvrđivanje obuhvata brdsko-planinskih područja

Klijent: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije
Razdoblje:  08/2018 – 09/2018
Financira: državni proračun
Lokacija: Hrvatska


U skladu s Ugovorom i Projektnim zadatkom obavljeni radovi obuhvaćaju izradu stručne podloge za utvrđivanje obuhvata brdsko-planinskih područja u sklopu koje su provedene sljedeće aktivnosti:

  • pregled i valorizacija EU legislative i dokumenata vezano za regionalni razvoj I definiranje brdsko-planinskih područja;
  • pregled i valorizacija primjera dobre prakse definiranja brdsko-planinskih područja u zemljama EU i Europe općenito;
  • definiranje kriterija i metodologije za delineaciju brdsko-planinskih područja primjerenih situaciji RH;
  • prikupljanje podataka potrebnih za delineaciju brdsko-planinskih područja i uspostava GIS-а;
  • analiza i obrada prostornih podataka, digitalni model reljefa;
  • geomorfološke analize;
  • klimatske analize I modeliranje;
  • demografske analize,
  • analize infrasttruture;
  • izrada jedinstvene karte brdsko-planinskih područja na razini jedinica lokalne samouprave s procjenjenim vrijednostima definiranih kriterija za svaku jedinicu lokalne samouprave.

Pri definiranju kriterija za određivanje brdsko-planinskih područja uzeti su u obzir sljedeći kriteriji: geomorfologija terena, klimatske karakteristike (prosječna godišnja temperatura zraka, srednja godišnja količina oborina, broj dana sa snježnim pokrivačem, pokrov i korištenje zemljišta, demografski uzroci i trendovi u brdsko-planinskom području, gospodarsko-razvojne karakteristike područja, pristupačnost, infrastruktura i kvaliteta života područja).

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.