fbpx

IAS 1: Izrada planova upravljanja invazivnim stranim vrstama mungosom, signalnim rakom i crvenouhom kornjačom

Naziv projekta: Usluga izrade priručnika, akcijskih planova i planova upravljanja invazivnim stranim vrstama; Grupa 1: Izrada planova upravljanja invazivnim stranim vrstama

Klijent: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Trajanje: 08/2019 – 05/2021
Lokacija: Hrvatska


U sklopu projekta izrađena su tri plana upravljanja za tri invazivne strane vrste s Unijina popisa (Uredba (EU) br. 1143/2014, Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141) koje su široko rasprostranjene u Republici Hrvatskoj:

  • Plan upravljanja mungosom (Herpestes javanicus),
  • Plan upravljanja signalnim rakom (Pacifastacus leniusculus) i
  • Plan upravljanja crvenouhom kornjačom (Trachemys scripta).

Izrada planova se odvijala kroz 4 faze:

U prvoj fazi projekta su zajedno s izradom plana rada napravljeni i procjena stanja koja se temeljila na postojećoj literaturi, analiza strateških i zakonodavnih okvira povezanih s problematikom IAS na međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, kao i pregled strukture i kapaciteta sustava za upravljanje s IAS u RH i pregled postojećih baza podataka o IAS.

U drugoj fazi napravljena je analiza dionika i analiza postojećih planskih dokumenata za kontrolu i upravljanje predmetnim IAS. Analiza je uključivala pregled stručne i znanstvene literature, primjere dobre prakse, analizu baza podataka o IAS i izvještaje resornih tijela drugih država. Ukupno je u sklopu projekta organizirano i održano 3 ciklusa od 18 facilitiranih radionica po ciklusu (56 radionica + dodatna radionica za mungosa =ukupno 57) za dionike. Radionice su organizirane na području cijele Hrvatske.  Za svaku radionicu i ciklus radionica je napravljeno pripadajuće izvješće. U drugoj fazi projekta odrađen je 1. ciklus radionica te je na temelju konzultacija s dionicima u odrađenih radionica izrađen Nacrt sadržaja i strukture za svaki plan upravljanja. 

U trećoj fazi projekta izrađen je prijedlog općih i specifičnih ciljeva, mjera i aktivnosti upravljanja predmetnim IAS, a koji je temeljen na analizi primjera dobre prakse u upravljanju predmetnom IAS na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. U sklopu ove faze organiziran je 2. ciklus radionica  s također 18 facilitiranih radionica za dionike, u sklopu kojih je osmišljena  vizija, te su kroz raspravu usklađeni ciljevi, mjere i aktivnosti za upravljanje IAS. Na temelju rezultata radionica nadopunjen je nacrt planova upravljanja.

U četvrtoj fazi projekta odrađen je 3. ciklus radionica te su usuglašeni stavovi dionika i izrađen je konačni prijedlog mjera upravljanja i kontrole.

Svaki od planova upravljanja sadrži: analizu zakonodavnog okvira na međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, opis postupka izrade plana upravljanja što uključuje i proces uključivanja dionika u izradu plana upravljanja, detaljne podatke o rasprostranjenosti, biologiji, ekologiji IAS, analizu puteva unosa i širenja, analizu nedostajućih podataka o vrsti (GAP analizu), mehanizme i kapacitete upravljanja i kontrole IAS, ciljeve i aktivnosti/metode iskorjenjivanja i regulacije gustoće populacije, te sprječavanje širenja, kao i analizu troškova i koristi te eventualne mjere obnove ekosustava.

Planovi upravljanja za sve 3 vrste su rađeni za područje cijele Republike Hrvatske (a što uključuje i zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000).

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.