fbpx

IAS 2: Izrada priručnika i akcijskih planova o putovima unosa invazivnih stranih vrsta

Naziv projekta: Usluga izrade priručnika, akcijskih planova i planova upravljanja invazivnim stranim vrstama; Grupa 2 Izrada priručnika i akcijskih planova o putovima unosa invazivnih stranih vrsta

Klijent: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Trajanje: 08/2019 – 02/2021
Lokacija: Hrvatska


Projekt je uključivao izradu Akcijskog plana o putovima unosa IAS-a vezanim uz transport i  Akcijskog plana o putovima unosa IAS spontanim širenjem te izradu, analizu dionika, analizu usklađenosti europske i hrvatske legislative te izradu Priručnika o prepoznavanju i postupanju s IAS-ima.

U sklopu projekta napravljena je opsežna analiza postojećih akcijskih planova o putovima IAS, analiza postojeće stručne i znanstvene literature, analiza relevantnih rezultata analize putova nenamjernog unošenja i širenja IAS, analiza dionika te plan uključivanja dionika.

Akcijski planovi su napravljeni na participativan način, odnosno s uključivanjem dionika u njegovu izradu. U sklopu izrade Akcijskih planova organizirane su moderirane i facilitirane cjelodnevne radionice s dionicima definiranim kroz analizu dionika. Ukupno je održano 10 radionica koje su bile kombinacija fizičkih i online radionica, ali i dodatnih radnih sastanaka (Zagreb, Osijek, Rijeka, Pula, Karlovac, Split, Vukovar). Fizičke radionice su uključivale pauze za kavu i ručak.

U sklopu izrade Akcijskih planova napravljena je analiza postojećih kodeksa dobre prakse i donesen je prijedlog za izradu novih u pogledu sprječavanja nenamjernog unošenja i širenja IAS-a. Definirane su mjere za sprječavanje širenja IAS-a koji jesu i za one koji nisu prisutni u Hrvatskoj. Također, definirane su aktivnosti za sprječavanje unošenja i širenja IAS-a u različitim sektorima (u zaštiti prirode, šumarstvu, lovstvu, hortikulturi i komunalnim djelatnostima, poljoprivredi, prometu i vodnom gospodarstvu). Akcijskim planovima je za svaku aktivnost definirana i vremenska provedba (učestalost), financijski trošak provedbe kao i  dionici uključeni u provedbu.

Izrađen je  Priručnik o prepoznavanju i postupanju s IAS-ima namijenjen djelatnicima nadležnih tijela u sustavu kontrole, u svrhu prepoznavanja robe koja sadrži IAS-e, odnosno postupanja u slučaju njihovog pronalaska, a mogu ga koristiti i drugi dionici. Izrađeni su detaljni opisi za ukupno 100 vrsta (navedeni broj obuhvaća 66 vrsta s Unijina popisa, te dodatnih 34 vrsta s prijedloga za uvrštavanje na nacionalnu crnu listu koji obuhvaćaju opis vrste i staništa, prirodno područje rasprostranjenosti, područje unosa, putove unosa, slične vrste, povezanu robu, fotodokumentaciju i ilustracije (za svaku vrstu).

U priručniku je prikazana analiza zakonodavstva o o IAS-a i definirane su upute za prepoznavanje robe i pošiljki koje mogu sadržavati IAS-e, upute za postupanje u slučaju otkrivanja/pronalaska IAS (postupanje na granici, postupanje inspektora zaštite prirode, postupanje lovnog i šumarskog inspektora, policijskih službenika), dopuštenja za  rješavanje problema prijevoza IAS-a iz trećih zemalja.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.