fbpx

Izrada karte staništa i definiranje ekoloških zahtjeva i zona očuvanja prirodnih vrijednosti nacionalnog parka Brijuni

Naziv projekta: Izrada karte staništa i definiranje ekoloških zahtjeva i zona očuvanja prirodnih vrijednosti nacionalnog parka Brijuni

Klijent: JU „Nacionalni park Brijuni”
Trajanje: 02/2016 – 09/2016
Financira: državni proračun
Lokacija: Hrvatska


Projekt je uključivao izradu karte staništa i definiranje ekoloških zahtjeva i zona očuvanja prirodnih vrijednosti NP Brijuni za potrebe izrade Stručne podloge zaštite prirode za prostorni plan područja posebnih obilježja NP Brijuni. Analizirani su postojeći literaturni podaci, prostorni planovi i znanstvena istraživanja (GAP Analiza) i na temelju njih predložena su buduća istraživanja. Provedena su terenska istraživanja kopnenih staništa, paleontoloških nalaza i geomorfoloških elemenata.

Svi podaci organizirani su u  GIS bazu podataka i napravljena je karta staništa (u mjerilu 1:10.000).  Na temelju podataka iz istraživanja i povoljnih staništa utvrđeni su ekološki zahtjevi vrste i određene zone vjerojatnosti pojave određenih vrsta obradom u GIS sustavu te njihovo stanje u Nacionalnom parku kao i postojeći utjecaji. Staništa su vrednovana prema postojećem stanju, pritiscima i važnosti za bioraznolikost te su identificirana mjesta bitna za očuvanje bioraznolikosti. Na temelju nalaza zaštićenih vrsta i vrednovanja morskih staništa napravljena je procjena važnosti morskih područja (staništa). Analizirano je stanje i rasprostranjenost ciljnih vrsta i stanišnih tipova  Ekološke mreže RH Natura 2000. Provedena je inventarizacija i vrednovanje geološke baštine (paleontološki nalazi i speleoobjekti) u sklopu koje su zasebno analizirani geomorfološki elementi starih kamenoloma i njihove vrijednosti kao dijela geološke baštine, ali i krajobrazne raznolikosti.

Završna analiza uključila je vrednovanje biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti na temelju kojeg su  predložene zone očuvanja prirodnih vrijednosti Nacionalnog parka Brijuni.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.