fbpx

Izrada Krajobrazne osnove južnog priobalja Grada Labina

Naziv projekta: Izrada Krajobrazne osnove južnog priobalja Grada Labina

Klijent: Grad Labin
Trajanje: 04/2018 – 02/2019
Lokacija: Hrvatska


Projekt je obuhvatio izradu Krajobrazne osnove južnog priobalja Grada Labina, koji se nalazi na području značajnog krajobraza Labin, Rabac i uvala Prklog. Cilj izrade osnove je da se kroz valorizaciju svih prostornih i ambijentalnih vrijednosti prostora unutar granice obuhvata definira prostorni koncept mogućih intervencija u tom prostoru. Osnova bi trebala biti korištena kao podloga za izradu prostorno planske dokumentacije i ostalih aktivnosti razvoja.

  • U studiji su analizirane prirodne (reljef, geološke, hidrološke, biološke i ekološke značajke) i kulturno-povijesne (kulturna baština, korištenje zemljišta, povijesni razvoji) karakteristike područja obuhvata uz strukturne, prostorne i vizualne analize izvršene u GIS okruženju.
  • Na temelju multikriterijalne analize izvršena je tipološka klasifikacija krajobraza s procjenom krajobraznog karaktera zaštićenog područja
  • Procijenjena je vrijednost krajobraza (vrednovanje s aspekta bioraznolikosti, šumskih i travnjačkih ekosustava, kulturne baštine te vizualnih (strukturno-oblikovnih) kvaliteta.
  • Izrađene su smjernice za očuvanje i održivo korištenje krajobraznih područja (opće smjernice i posebni zadaci zaštite, planiranja i uređenja sadržaja na prostoru obuhvata).

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.