fbpx

Izrada Studije izvodljivosti intermodalnog terminala Koprivnica

Naziv projekta: Izrada Studije izvodljivosti intermodalnog terminala Koprivnica 

Klijent: Čazmatrans Nova d.o.o.
Trajanje: 08/2015 – 11/2015
Financira: EU
Lokacija: Hrvatska


Projekt  je dio  CIVITAS DIN@MO projekta koji je financiran iz sredstava Europske Unije, a odrađene su sljedeće aktivnosti:

 • Studija izvodljivosti
 • Tri idejna građevinska rješenja intermodalnog (cestovni, željeznički, biciklistički, pješački promet i putnički autobusni prijevoz ) terminala u Koprivnici
 • Tri idejna arhitektonska rješenja intermodalnog (cestovni, željeznički, biciklistički, pješački promet i putnički autobusni prijevoz ) terminala u Koprivnici
 • Tri idejna prometna rješenja intermodalnog (cestovni, željeznički, biciklistički, pješački promet i putnički autobusni prijevoz ) terminala u Koprivnici
 • Tri idejna krajobrazna rješenja intermodalnog terminala u Koprivnici
 • Izrada prometnog modela s matricom putovanja
 • Analiza troškova i koristi
 • Višekriterijska analiza
 • Usporedba varijantnih rješenja
 • Analiza prostorno-planske dokumentacije
 • Analiza prometnog sustava i mobilnosti
 • Izrada troškovnika za svako od idejnih rješenja
 • Uspostava koncepta održive mobilnosti za šire područje

Foto: povijest.net
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.