fbpx

Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu

Naziv projekta: Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu

Klijent: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Trajanje: 09/2021 – 10/2023
Lokacija: Hrvatska


Glavna svrha projekta „Usluga kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu u sklopu OPKK projekta Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ je kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom, uključujući obalna područja i područja izvan granica teritorijalnog mora (epikontinentalni pojas) s ciljem izrade karte morskih staništa, a kako bi se povećala dostupnost podataka o morskoj bioraznolikosti vezana uz rasprostranjenost vrsta i staništa.

Sukladno Direktivi o staništima i Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji, sustavno kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa omogućit će povećanje znanja o rasprostranjenosti i stanju morskih resursa, podatkovnu nadopunu Informacijskog sustava zaštite prirode (uključujući prostornu bazu podataka o staništima), praćenje stanja vrsta i staništa te dopunu i određivanje ciljeva očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 u moru kao i kvalitetniju izradu mjera upravljanja Natura 2000 i zaštićenim područjima, ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, planiranje korištenja i upravljanje biološkim morskim resursima, prostorno planiranje morskog područja, te doprinijeti organizaciji i provedbi znanstvenih istraživanja mora i izvještavanju prema preuzetim međunarodnim obvezama. 

Tijekom provedbe projekta realizirane su aktivnosti procesa kartiranja s ciljem izrade karte obalnih i pridnenih morskih staništa na području obalnog mora RH i epikontinentalnog pojasa RH.

Prethodno su provedena planiranja kartiranja (izrada detaljnog plana kartiranja, izrada općih smjernica i terenskih protokola za kartiranje, revizija postojeće nacionalne klasifikacije morskih staništa (mNKS)), nakon čega se provelo detaljno kartiranje sljedećih područja:

 • obalnih i pridnenih morskih staništa do 5-10 m dubine,
 • pridnena morska staništa obalnog mora do 40 m dubine,
 • pridnena morska staništa područja ekološke mreže do 100 m dubine,
 • pridnena morska staništa zaštićenih područja do 200 m dubine,
 • pridnena morska staništa na izdvojenim područjima, 40 do 100 m dubine;
 • pridnena morska staništa ukupno 300km2 na području dviju izdvojenih zona epikontinentalnog pojasa

Unutar projekta primijenjeno je modeliranje za područja koja nisu pokrivena detaljnim kartiranje zatim validacija prikupljenih i obrađenim podataka te objedinjavanje i analiza podataka te izrada karte u obliku prostorne baze podataka za 51% morskog područja RH. Kartiranje morskih staništa provedeno je korištenjem akustičkih metoda te satelitskih i zračnih daljinskih istraživanja uz integraciju terenskih in situ podataka prikupljenih na preko 4000 transekata (dropdown kamera, ROV, ronjenje, granulometrija). Karta obalnih i pridnenih morskih staništa za područja obalnog mora, teritorijalnog mora i epikontinentalnog pojasa izrađena je u ukupnoj površini od 30278km2, uz 6661km2 nastalih detaljnim kartiranjem te 23617km2 nastalih izradom modela karte staništa.

Projekt je osigurao smjernice za daljnju održivost proizvoda te su se pripremili plan održavanja te završno izvješće s smjernicama daljnjih aktivnosti korištenja, diseminacije i održavanja tj. nadogradnje baze.

Unutar projekta provela se revizija mNKS-a za staništa.

U projektu su primijenjene razne metodologije i tehnike prikupljanja i obrade podataka te je uključen veliki broj ljudskih resursa (preko 200 članova) i opreme (5 brodova i veliki broj kamera za snimanje i ostale opreme), utrošeno je preko 5400 čd (23 radne godine) za detaljno kartiranje, dok je za obradu i validaciju podataka s ciljem izrade karte morskih staništa utrošeno preko 15.000 čd.

Rezultati projekta javno su dostupni u formi baze podataka na GIS WEB portalu MINGOR-a.

Projekt je u nadležnosti MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA a provodi ga Zajednica ponuditelja: Oikon d.o.o, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Hrvatski geološki institut, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet i Institut Ruđer Bošković s Hrvatski hidrografskim institutom, ECOTECH d.o.o, SCIOM d.o.o. i DVOKUT – ECRO d.o.o kao podizvoditeljima. Oikonov udio u projeku bio je 24.4%.

U okviru ovog projekta Oikon je radio na sljedećim aktivnostima:

 • kartiranje obalnih stanišnih tipova korištenjem daljinskih istraživanja i terenskih in situ metoda,
 • provedbu kartiranja morskih staništa do 5. razine nacionalne klasifikacije morskih staništa korištenjem direktnih in situ metoda kartiranja – drop-down kamera,
 • kartiranje pridnenih stanišnih tipova (do 5. razine nacionalne klasifikacije morskih staništa) do razine vidljivosti korištenjem satelitskih snimaka i aerofotogrametrijskih podloga,
 • integraciju podataka kartiranja nastalih primjenama daljinskih istraživanja i akustičkih metoda kartiranja u jedinstvenu kartu morskih staništa,
 • kartografsku generalizaciju te izradu karte morskih staništa i prateće baze prostornih podataka,
 • topološku kontrolu kvalitete izrađene karte.
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.