fbpx

LNG-RV – Idejno rješenje, Studija izvodljivosti, Procjena utjecaja na okoliš i zajednicu, Idejni projekt

Naziv projekta: Podrška infrastrukturnim projektima – Tehnička podrška (IPF TA Zapadni balkan (EuropeAid/128073/C/SER/MULTI); LNG-RV – Idejno rješenje, Studija izvodljivosti, Procjena utjecaja na okoliš i zajednicu, Idejni projekt

Klijent: Konzorcij COWI-IPF
Trajanje: 07/2012 – 06/2014
Financira: EuropeAid 2008 IPA Programme
Lokacija: Hrvatska


Svrha planiranog LNG terminala u Omišlju je prihvat i pretovar UPP-a s brodova na kopno gdje se privremeno skladišti, pretvara u plinovito stanje te pušta u glavnu plinovodnu mrežu za potrošače u Hrvatskoj i drugim zemljama.

Zadatci su uključivali:

 • Opću koordinaciju projekta s klijentom i korisnikom, koordinaciju timova koji rade na Idejnom rješenju, Procjeni utjecaja na okoliš i zajednicu (SUO), Idejnom projektu, Studiji izvodljivosti i analizi tržišta i svim povezanim dokumentima i studijama
 • Završetak postupka procjene utjecaja na okoliš koji provodi nadležno Ministarstvo – Odluka o prihvatljivosti projekta za okoliš
 • Završetak postupka izdavanja dozvola, sve do lokacijske dozvole
 • Koordinacija s ministarstvima, korisnicima i dionicima.

Procjena utjecaja zahvata na okoliš obuhvatila je moguće utjecaje tijekom izgradnje, korištenja (rada terminala) i nakon razgradnje na sastavnice kao što su kvaliteta zraka, kvaliteta tla, krajolik, geologija, hidrogeologija, klimatski uvjeti, biološka raznolikost i ekološka mreža (kopnena i morska) – Natura 2000, oceanografija, kvaliteta vode, kulturna dobra, socioekonomski uvjeti te pritiske kao što su buka, nesreće, gospodarenje otpadom i odgovarajuće mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. U sklopu studije napravljena je i preliminarna analiza sigurnosti i procjena rizika. Dodatno je provedena procjena utjecaja na zajednicu (SIA).

Pružene usluge:

 • GIS podrška i analiza
 • Analiza neusklađenosti
 • Izdavanje upute o sadržaju studije utjecaja na okoliš
 • Angažiranje dionika
 • Procjena utjecaja na okoliš (SUO): tlo, klima, biološka raznolikost (morska i zemaljska), Natura 2000, oceanografija, kvaliteta vode, kulturna dobra, buka, nesreće, preliminarna analiza sigurnosti i procjena rizika, gospodarenje otpadom
 • Procjena utjecaja na zajednicu (SIA)
 • Priprema plana zaštite okoliša i socijalne politike
 • Priprema plana upravljanja okolišem i utjecajima na zajednicu; Program praćenja stanja okoliša.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.