fbpx

Program monitoringa za vjetropark Jasenice

Naziv projekta: Program monitoringa za vjetropark Jasenice

Klijent: Vjetropark Jasenice d.o.o.
Trajanje: 10/2019 – 04/2022
Lokacija: Hrvatska


Praćenje ornitofaune i faune šišmiša na vjetroparku Jasenice provedeno je kroz dvije godine (2020. i 2021.) tijekom rada vjetroparka. Program praćenja ornitofaune proveden je u skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja o procjeni utjecaja na okoliš (PUO) o prihvatljivosti projekta za okoliš za vjetroelektranu Jasenice (Klasa: UP/I-351-02/00-06/0067, Ur. Broj.: 531-05/1-VM-01-9, od 6. lipnja 2001.).

U sklopu praćenja ornitofaune izvršene su sljedeće aktivnosti:

 • Praćenje aktivnosti ptica grabljivica promatranjem sa stalnih točaka
 • Praćenje lokalnih zajednica ptica gnjezdarica pomoću linijskog transekta
 • Praćenje noćno aktivnih vrsta ptica
 • Nestandardizirana metodologija
 • Traženje mrtvih/ozlijeđenih ptica
 • Ispitivanje učinkovitosti pretraživača i postojanosti lešina
 • Izrada terenskih izvješća
 • Obrada i analiza rezultata: prostorna (GIS) analiza preleta grabljivica, procjena brojnosti gnijezdećih parova, statistička analiza smrtnosti ptica
 • Procjena utjecaja vjetroparka na ptice
 • Komunikacija i konzultacije s naručiteljem
 • Izrada godišnjeg i završnog izvješća.

Utjecaj vjetroelektrane na ornitofaunu praćen je promatranjem ptica sa stalnih točaka pored svakog vjetroagregata, bilježenjem gnjezdarica duž linijskog transekta, bilježenjem noćno aktivnih vrsta slušanjem i vabom te pretraživanjem područja oko vjetroagregata kako bi se utvrdilo stradavanje ptica. Nestandardizirana metoda je korištena kako bi se
upotpunio popis prisutnih vrsta ptica koje se nisu mogle zabilježiti drugim metodama istraživanja.

Analizirani su smjer i visina leta grabljivica u odnosu na vjetroagregate. Broj gnijezdećih parova procijenjen je na temelju podataka praćenja lokalnih zajednica ptica gnjezdarica duž linijskog transekta i praćenja noćno aktivnih vrsta ptica. Stradale ptice pregledane su i determinirani te je njihov položaj u odnosu na vjetroagregate analiziran u GIS okruženju. Procijenjena je postojanost lešina i učinkovitost pretraživača pomoću alata GenEst. Stradavanje nije procijenjeno kao značajno, no primijećeno je potencijalno izbjegavanje područje vjetroelektrane od strane nekih vrsta. Metodologija praćenja, rezultati i analize prikazani su u izvješćima.

U sklopu praćenja šišmiša izvršene su sljedeće aktivnosti:

 • Periodičko snimanje glasanja šišmiša duž linijskog transekta
 • Periodičko snimanje glasanja šišmiša na stacionarnoj točki
 • Traženje stradalih jedinki
 • Ispitivanje učinkovitosti pretraživača i postojanosti lešina
 • Vizualno promatranje šišmiša
 • Izrada terenskih izvješća
 • Obrada i analiza rezultata: analiza sonograma, analiza mikroklimatskih uvjeta, prostorna (GIS) analiza aktivnosti šišmiša, prostorna (GIS) analiza nalaza stradalih šišmiša, statistička analiza smrtnosti šišmiša
 • Procjena utjecaja vjetroparka na šišmiše
 • Komunikacija i konzultacije s naručiteljem
 • Prijedlog mjera zaštite šišmiša
 • Izrada godišnjeg i završnog izvješća.

Utjecaj vjetroelektrane na faunu šišmiša praćen je snimanjem glasanja šišmiša duž linijskog transekta kako bi se utvrdila aktivnost oko pojedinih vjetroagregata, na stacionarnoj točki kako bi se utvrdila njihova aktivnost tijekom cijele noći, pretraživanjem područja oko vjetroagregata kako bi se utvrdilo stradavanje šišmiša, i povremeno vizualnim promatranjem šišmiša na širem području vjetroparka pomoću termovizijske kamere.

Sonogrami nastali snimanjem glasanja šišmiša analizirani su u softveru BatExplorer uz pomoć literature. Aktivnost šišmiša analizirana je vremenski, prostorno i u odnosu na mikroklimatske uvjete. Stradali šišmiši pregledani su i determinirani te je njihov položaj u odnosu na vjetroagregate analiziran u GIS okruženju. Broj stradalih šišmiša korigiran je u odnosu na procijenjene vrijednosti postojanosti lešina, učinkovitosti pretraživača, udjela pretražene površine i udaljenosti od vjetroagregata pomoću alata GenEst i GIS-a.

Na temelju analize rezultata procijenjena je značajnost stradavanja te su predložene mjere zaštite. Metodologija monitoringa, rezultati, analize i preporuke prikazani su u završnom izvješću.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.