fbpx

Monitoring propusnosti autoceste za životinje

Naziv projekta: Monitoring propusnosti autoceste za životinje

Klijent: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
Trajanje: 12/2012 – 03/2014; 08/2015 – 10/2016; 10/2017 − 09/2018
Lokacija: Hrvatska


Cilj projekta bio je pratiti utjecaj autoceste na faunu i mjere ublažavanja za fragmentaciju staništa faune. Monitoring je obuhvatio kvantitativno i kvalitativno praćenje velikih sisavaca, vodozemaca i ptica.

Monitoring divljih životinja proveden je na 7 zelenih mostova (Ivačeno brdo, Rasnica, Medina gora, Varošina, Osmakovac, Srednja gora i Lendići) na sljedeći način:

1. na zelenim mostovima Ivačeno brdo, Rasnica, Medina gora, Varošina i Osmakovac:

  • metodom praćenja prijelaza IC senzorima
  • metodom fotozamki
  • metodom kontrolnih pješčanih traka

2. na zelenim mostovima Srednja gora i Lendići (2012 − 2016):

  • metodom fotozamki

Prilikom svakog obilaska obavljene su sljedeće radnje:

  • s instaliranih IC senzora preuzeti su podaci o broju prekida IC zrake
  • presnimljeni su podaci s memorijskih kartica fotozamki
  • determinirani su tragovi na kontrolnoj pješčanoj traci
  • izvršena je zamjena baterija na IC senzorima i fotozamkama

Nakon svakog obavljenog obilaska, temeljem prikupljenih podataka izračunat je postotni udio pojedinih vrsta. Temeljem svih podataka procijenjen je apsolutni broj prolazaka pojedine životinjske vrste. Na kraju, nakon obrade svih podataka izrađuje se integrirani mjesečni izvještaj koji sadrži tabelarno i grafički prikazane podatke za svaki od zelenih mostova koji su predmet ovog projekta.

 

  

 

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.