fbpx

Nadogradnja postojeće CORINE baze podataka i validacija tematskih baza podataka nastalih interpretacijom satelitskih snimaka

Naziv projekta: Nadogradnja postojeće CORINE baze podataka i validacija tematskih baza podataka nastalih interpretacijom satelitskih snimaka

Klijent: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP)
Trajanje: 7/2018 – 12/2018
Financira: Državni budžet
Lokacija: Hrvatska


Ciljevi projekta:

 • Nadogradnja CORINE baze podataka za referentnu 2018. godinu
 • Verifikacija visoko rezolucijskih tematskih slojeva Republike Hrvatske za referentnu 2015. god.
 • Jačanje kapaciteta HAOP-a za izradu i korištenje CORINE produkata
 • Izrada publikacije o stanju i trendovima promjana pokrova zemljišta.

Aktivnosti na projektu:

 • Revizija baze 2012 i izrada baze promjena 2012 – 2018 izravnom fotinterpretacijskom usporedbom IRS satelitskih snimaka 2012 i Sentinel 2 satelitskih snimaka 2017 u programu InterChange 4.0. Sve promjene veće od 5 ha su delineirane neovisno o njihovom položaju.
 • Izrada CLC baze 2018. godine. Corine baza 2018 izrađena je kroz alat za izradu CLC baze 2018 unutar programa ArcGIS i QGIS
 • Izrada baze promjena CLC 2006 (revidirana) – CLC 2012 (revidirana) primjenom naprednih tehnologija prostornog modeliranja u GIS-u
 • Jačanje kapaciteta HAOP-a. Kroz tri održane radionice pojašnjene su i obrađene sve faze rada prema CORINE metodologiji: korištenje programa InterChange i InterCheck 4.0., za reviziju CLC baze, kartiranje promjena te izrada CLC baze 2018, validacija tematskih slojeva visoke rezolucije.
 • Validacija/Verifikacija tematskih slojeva visoke rezolucije HRL (razlučivost podataka je 20 m x 20 m) uključujući 5 glavnih tipova zemljišnog pokrova: izgrađene površine, šumske površine (tip šuma i pokrovnost šuma), travnjaci, vodene površine i vlažna područja
 • Prostorne analize i izračun trendova promjena od 1980. do 2018. godine, tumačenje promjena te izrada publikacije.

Projektom su izrađeni standardni CORINE Land Cover proizvodi za Hrvatsku:

 • Revidirana baza 2012. godine
 • CLC baza promjena za razdoblje 2012 – 2018
 • Izrađena CLC 2018 baza podataka
 • Metadata podatci prema INSPIRE specifikaciji
 • Izrađena CLC baza promjena između 2006. (revizija) – 2012 (revizija)
 • Provjereni HR slojevi (HRL) za Hrvatsku
 • Izrađena publikacija „Pokrov i korištenje zemljišta u RH – stanje i trendovi 2018.“

Rezultati projekta koriste se u sljedećim područjima: upravljanje i planiranje u zaštiti okoliša, prostornom planiranju, demografskim i sociološkim istraživanjima, za izvještavanje i u suradnji s Europskom Komisijom te u znanstvenim istraživanjima.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.