fbpx

Tehnička pomoć u jačanju nacionalnog sustava zaštite prirode u implementaciji Natura 2000 zahtjeva u Turskoj

Naziv projekta: Tehnička pomoć u jačanju nacionalnog sustava zaštite prirode u implementaciji Natura 2000 zahtjeva u Turskoj (EuropeAid/134319/IH/SER/TR)

Klijent: Ministarstvo šumarstva i vodnog gospodarstva, Republika Turska
Razdoblje: 09/2015 – 09/2018
Financira: IPA
Lokacija: Turska


Projekt tehničke pomoći za provedbu Natura 2000 u Turskoj odvijao se kao trogodišnji projekt jačanja institucionalnih i tehničkih kapaciteta za uspostavu mreže NATURA 2000. Cilj ovog projekta bila je zaštita i unaprjeđenje prirodnih staništa i biološke raznolikosti Turske, dok je svrha bila ojačati institucionalni i tehnički kapacitet za odabir i stvaranje mreže Natura 2000 u Turskoj.
Ostvareno je sljedeće:
 1. Uspostavljena je tehnička struktura za proglašenje područja Natura 2000 u Turskoj;
 2. Pripremljena je IT infrastruktura u Turskoj za usklađivanje s EU direktivama o pticama i staništima;
 3. Povećan je institucionalni kapacitet u Turskoj u skladu s konceptom Natura 2000.
Pružene usluge:
 • Razvoj baze podataka Natura 2000
 • Izrada GIS baze podataka
 • Definiranje bio-geografske regije
 • Klasifikacija vegetacijskog pokrova
 • Priprema prostornih podataka  o vrijednosti biološke raznolikosti
 • Vidljivost i komunikacija
 • Razvoj modula za razmjenu podataka između klasifikacijskih sustava za vegetaciju i staništa
 • Organizacija studijskih posjeta
 • Praktični alati – tečajevi, smjernice, priručnici.
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.