fbpx

Jednogodišnje ornitološko ispitivanje i izrada elaborata ornitofaune za vjetroelektranu Jelenje

Naziv projekta: Jednogodišnje ornitološko ispitivanje i izrada elaborata ornitofaune za potrebe procjene utjecaja na okoliš za vjetroelektranu Jelenje

Naručitelj: HEP – Proizvodnja d.o.o.
Trajanje: 01/2018 – 02/2019
Lokacija: Hrvatska


Provedeno je jednogodišnje istraživanje s ciljem utvrđivanja značajnosti samostalnih i kumulativnih utjecaja planirane vjetroelektrane na lokalnu ornitofaunu, te na cjelokupnu populaciju ugroženih vrsta ptica u RH.

Za potrebe istraživanja korištene su sljedeće metode: vantage point (promatranje preleta sa stalnih točaka), linijski transekt, monitoring gnijezdećih grabljivica, vab noćno aktivnih vrsta i nestandardizirano pretraživanje područja.

Na temelju podataka dobivenih provedbom linijskog transekta i noćnog vaba izračunata je gustoća populacije ptica pjevica i noćno aktivnih ptica na užem i širem području obuhvata zahvata.

Korištenjem podataka o načinu, intenzitetu i trajanju preleta ptica grabljivica i migratornih vrsta izračunat je rizik od kolizije pojedinih vrsta primjenom collison risk modela (Scottish Natural Heritage – SNH, 2014).

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.