fbpx

Jednogodišnje istraživanje faune velikih zvijeri i izrada elaborata o prihvatljivosti za planiranu vjetroelektranu

Naziv projekta: Jednogodišnje istraživanje ornitofaune, faune velikih zvijeri i šišmiša te izrada elaborata o prihvatljivosti planiranog zahvata u području prirode za potrebe procjene utjecaja na okoliš; Grupa 1: Provođenje jednogodišnjeg istraživanja faune velikih zvijeri te izrada elaborata

Naručitelj: HEP – Proizvodnja d.o.o.
Trajanje: 02/2019 – 03/2020
Lokacija: Hrvatska


Provedeno je jednogodišnje istraživanje faune velikih zvijeri (vuk, medvjed, ris) na području Splitsko-dalmatinske županije upotrebom metode fotozamki i redovitim praćenjem tragova prisutnosti velikih zvijeri na užem i širem području obuhvata zahvata.

Na osnovi prikupljenih podataka o načinu korištenja užeg i šireg prostora planirane vjetroelektrane od strane ljudi, velikih zvijeri, ali i drugih životinja (prvenstveno potencijalnog plijena velikih zvijeri), te pomoću dostupnih modela o pogodnosti staništa za brloženje velikih zvijeri napravljena je prostorna (GIS) analiza na temelju koje je procijenjena značajnost utjecaja planirane vjetroelektrane, kao i značajnost kumulativnih utjecaja postojeće i planirane infrastrukture na faunu velikih zvijeri.

Osim značajnosti utjecaja anaizirane su mjere ublažavanja prepoznatih samostalnih i kumulativnih utjecaja.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.