fbpx

Jednogodišnje istraživanje ornitofaune i izrada elaborata o prihvatljivosti za planiranu vjetroelektranu

Naziv projekta: Jednogodišnje istraživanje ornitofaune, faune velikih zvijeri i šišmiša te izrada elaborata o prihvatljivosti planiranog zahvata u području prirode za potrebe procjene utjecaja na okoliš Grupa 2: Provođenje jednogodišnjeg istraživanja ornitofaune te izrada elaborata

Naručitelj: HEP – Proizvodnja d.o.o.
Trajanje: 02/2019 – 03/2020
Lokacija: Hrvatska


Provedeno je jednogodišnje istraživanje s ciljem utvrđivanja značajnosti samostalnih i kumulativnih utjecaja planirane vjetroelektrane na lokalnu ornitofaunu, te na cjelokupnu populaciju ugroženih vrsta ptica u RH.

Za potrebe istraživanja korištene su sljedeće metode: vantage point (promatranje preleta sa stalnih točaka), linijski transekt, monitoring gnijezdećih grabljivica, vab noćno aktivnih vrsta i nestandardizirano pretraživanje područja.

Na temelju podataka dobivenih provedbom linijskog transekta i noćnog vaba izračunata je gustoća populacije ptica pjevica i noćno aktivnih ptica na užem i širem području obuhvata zahvata. Korištenjem podataka o načinu, intenzitetu i trajanju preleta ptica grabljivica i migratornih vrsta izračunat je rizik od kolizije pojedinih vrsta primjenom collison risk modela (Scottish Natural Heritage – SNH, 2014).

Na temelju dobivenih podataka analizirane su i predložene mjere ublažavanja utjecaja zahvata na ornitofaunu.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.