fbpx

Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba

Naziv projekta: Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba

Klijent: Grad Zagreb
Razdoblje: 02/2017 – 04/2018 
Financira: Državni proračun
Lokacija: Hrvatska


Izrada dokumenta Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba uključila je:

 1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, uključujući ostvarivanje ciljeva,
 2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,
 3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
 4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
 5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,
 6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
 7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
 8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
 9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
 10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,
 11. rokove i nositelje izvršenja Plana.
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.