fbpx

Okvir za prioritetne aktivnosti (PAF) – financijsko planiranje provedbe mjera zaštite za Natura 2000 područja

Naziv projekta: Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 (KK.06.5.2.03.0001): „Usluga izrade Okvira za prioritetne aktivnosti (eng. Prioritized Action Framework – PAF) – financijsko planiranje provedbe mjera zaštite za Natura 2000 područja

Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Trajanje: 09/2019 – 01/2021
Lokacija: Hrvatska


Prioritetni akcijski okviri (PAO-vi) strateški su alati za višegodišnje planiranje čija je svrha pružiti sveobuhvatni pregled mjera potrebnih za uspostavu mreže Natura 2000 i s njome povezane zelene infrastrukture u cijelom EU-u. U tim se okvirima precizno navode potrebe za financiranjem tih mjera i upućuje na odgovarajuće programe EU-a za njihovo financiranje.

Pravna je osnova za PAO članak 8. stavak 1. Direktive o staništima u kojem se od država članica, pa tako i Republike Hrvatske, traži da, prema potrebi, Komisiji pošalju svoje procjene povezane sa sufinanciranjem na razini Europske unije, koje smatraju potrebnima za ispunjenje sljedećih obveza koje se odnose na mrežu Natura 2000:

  • utvrđivanje potrebnih mjera za očuvanje koje prema potrebi uključuju odgovarajuće planove upravljanja, posebno priređene za ta područja ili integrirane u druge razvojne planove,
  • utvrđivanje odgovarajućih zakonskih, administrativnih ili ugovornih mjera koje odgovaraju ekološkim zahtjevima prirodnih stanišnih tipova iz Priloga I. i vrstama iz Priloga II. koji su prisutni na tim područjima.

Mreža Natura 2000 obuhvaća i područja posebne zaštite određena u skladu s Direktivom EU-a o pticama 2009/147/EEZ pa su u PAO uključene i potrebe za financiranjem prioritetne mjere povezane s vrstama ptica u područjima posebne zaštite kao i dodatne mjere koje se odnose na šire područje zelene infrastrukture te potrebe za financiranjem tih mjera.

Aktivnosti su su se sastojale od tri komponente:

  • Komponenta 1: Izrada prvog nacrta PAF-a na hrvatskom i engleskom jeziku, uključujući prikupljanje i analizu podataka;
  • Komponenta 2: Provedba savjetovanja s dionicima, što je uključivalo pripremu, organizaciju i provedbu sastanaka s dionicima;
  • Komponenta 3: Izrada konačnog nacrta PAF-a na hrvatskom i engleskom jeziku.
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.