fbpx

Professor emeritus Joso Vukelić novi je član Oikonovog tima

5. ožujka 2021. – izuzetno nam je drago predstaviti vam novog člana Oikonovog tima – dr. sc. Josu Vukelića, professora emeritusa, zaposlenog na poziciji savjetnika i višeg stručnog suradnika u Zavodu za upravljanje prirodnim resursima.

Doktorirao je 1990. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine izabran je za docenta, 1993.  za izvanrednoga profesora,  1997. redovitoga profesora, a 2000. godine za redovitoga profesora u trajnom zvanju. Senat Sveučilišta u Zagrebu dodijelio mu je 2020. godine počasno zvanje professor emeritus

Prof. dr. sc. Joso Vukelić vrlo je aktivno sudjelovao u kreiranju i izvođenju diplomske i poslijediplomske nastave iz više kolegija na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a osim toga predavao je predmet Fitocenologija na studiju Krajobrazne arhitekture Agronomskoga fakulteta i na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

Temeljem opsežnoga i bogatoga znanstvenoistraživačkog rada profesor je Vukelić samostalno ili u suautorstvu objavio pet udžbenika, priručnika i knjiga, 101 znanstveni rad, 20 stručnih članaka, 10 vegetacijskih karata, tri biografije i preko 30 različitih priopćenja. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i znanstvenoistraživačkim projektima vezanim uz fundamentalne, ali i primijenjene spoznaje iz problematike sastava, strukture i funkcioniranja šumskih ekosustava. O istraženoj problematici profesor Vukelić više je puta javno nastupao i iznosio znanstvene spoznaje u radijskim i televizijskim emisijama.

Prof. dr. sc. Joso Vukelić bio je voditelj i suradnik na više od trideset različitih znanstvenih projekata. Bio je voditelj jednoga programa (od 10 projekata) i tri projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja RH koji su rezultirali dvjema disertacijama, jednim magistarskim radom i većim brojem diplomskih radova i objavljenih članaka. Ostali su se projekti odnosili na fundamentalne, ali i primijenjene spoznaje iz problematike sastava, strukture i funkcioniranja šumskih ekosustava, a provedeni su za potrebe Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva energetike i zaštite okoliša, Državnoga zavoda za zaštitu prirode, nacionalnih parkova Plitvička jezera i Risnjak, Hrvatskih šuma d.o.o. i drugih institucija. Osim na domaćim, sudjelovao je i na više međunarodnih projekata.

Tijekom rada na Šumarskom fakultetu u Zagrebu prof. dr. sc. Joso Vukelić bio je dekan i prodekan Šumarskoga fakulteta, član Nacionalnoga vijeća za visoku naobrazbu te glavni urednik Glasnika za šumske pokuse. Od ostalih dužnosti ističemo da je bio pomoćnik ministra za poljoprivredu i šumarstvo, tajnik razreda za Uzgajanje šuma u Akademiji šumarskih znanosti i urednik područja Šumski ekosustavi u Šumarskom listu. Za svoj je rad dobio više priznanja, među kojima su najznačajnija odlikovanje Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za doprinos razvoju znanosti (1997), Nagrada Šumarskoga fakulteta za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima (2019), Priznanje Akademije šumarskih znanosti za zasluge u njezinu stvaranju, razvoju i promicanju (2016) te Zlatnik Hrvatskoga šumarskoga društva i Priznanje za višegodišnji rad na dobrobiti  šumarske struke (2016).

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.