fbpx

Program praćenja za kopnenu floru i stanišne tipove

Naziv projekta: „Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU“ u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“, Grupa 2: „Izrada i razvoj programa praćenja za kopnenu floru i stanišne tipove s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja“

Klijent: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Trajanje: 12/2021 – 10/2023
Lokacija: Hrvatska


Projektom su izrađeni i testirani programi praćenja stanja očuvanosti za 33 kopnene biljne vrste i 67 stanišnih tipova, provedena je edukacija dionika u sustavu praćenja i izvještavanja o stanju očuvanosti u skladu s zahtjevima EU-a, te su, na temelju rezultata dodatnog istraživanja referentnog stanja i testiranja programa praćenja napravljene procjene stanja očuvanosti za vrste i stanišne tipove obuhvaćene projektom, u skladu s člankom 17. Direktive o staništima.

Aktivnosti projekta su podijeljene u 6 radnih paketa (RP):

  • RP 0: Izrađen je detaljni plan rada
  • RP 1: Sakupljeni su i analizirani postojeći podaci o kopnenoj flori i stanišnim tipovima u odnosu na razinu potrebnu za definiranje referentnih (početnih) vrijednosti stanja očuvanosti (analiza jaza). Na temelju svih dostupnih podataka napravljena je analiza jaza, kojom su opisani nedostaci između postojećih znanja za kopnenu floru i stanišne tipove u odnosu na razinu podataka potrebnu za određivanje referentnih (početnih) vrijednosti. Analizom jaza su utvrđene vrste i stanišni tipovi za koje je potrebno provesti dodatna terenska istraživanja i prikupiti dodatne podatke u svrhu određivanja referentnog (početnog) stanja.
  • RP 3: Izrađeni su prijedlozi programa praćenja stanja očuvanosti za kopnenu floru i stanišne tipove, za 33 vrste kopnene flore i 67 stanišnih tipova. Prijedlozi programa praćenja stanja očuvanosti opisuju metodologiju praćenja, daju upute za terenski rad, uključujući plan uzorkovanja i obrasce te točan opis načina evaluacije i procjene podataka za pojedine vrste i stanišne tipove u svrhu određivanja elemenata ocjene stanja očuvanosti.
  • RP 4: Testiranje svih izrađenih prijedloga programa praćenja stanja očuvanosti za kopnenu floru i stanišne tipove. Izrađen je plan testiranja prijedloga programa praćenja koji sadržava vremensko-prostornu dinamiku i istraživački napor. Izvješće o provedenom testiranju prijedloga programa praćenja izrađeno je na temelju podataka koji su prikupljeni kroz testiranje programa praćenja, a obuhvaćao je analizu svih podataka prikupljenih terenskim testiranjem i dodatnih podataka. Bitan rezultat ovog dijela projekta je izrada ocjene stanja očuvanosti za svih 33 vrste flore i 67 stanišnih tipova na temelju svih dostupnih podataka i podataka prikupljenih kroz ovaj projekt.
  • RP 5: Dorada prijedloga programa praćenja stanja očuvanosti za kopnenu floru i stanišne tipove, s korekcijama u skladu s rezultatima testiranja, te izrada konačnih programa praćenja stanja očuvanosti za 33 vrste kopnene flore i 67 stanišnih tipova.
  • RP 6: Edukacija dionika (sustava praćenja i izvješćivanja) za praćenje stanja očuvanosti kopnene flore i stanišnih tipova. S ciljem ojačavanja stručnog znanja svih dionika sustava praćenja u RH, provedeno je 30 radionica na području RH, s uključenom terenskom demonstracijom metoda praćenja i prikupljanja podataka o vrstama flore i stanišnim tipovima.
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.