fbpx

Program praćenja za male sisavce

Naziv projekta: ,,Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU” u sklopu OPKK projekta ,,Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova” Grupa predmeta nabave 5: lzrada
i razvoj programa praćenja za male sisavce s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja

Klijent: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Trajanje: 12/2021 – 09/2023
Lokacija: Hrvatska


Cilj projekta bio je razvoj i uspostava sustava praćenja stanja očuvanosti malih sisavaca u svrhu ispunjavanja obveza iz pravne stečevine EU, prvenstveno Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21.05.1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13.05.2013.9. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske.

Rezultat projekta su izrađeni i testirani programi praćenja stanja očuvanosti za 4 vrste malih sisavaca (dinarski voluhar, hrčak, gorski puh, puh orašar) čija bi kontinuirana provedba trebala osigurati set podataka potrebnih za procjenu svih elemenata ocjene stanja očuvanosti sukladno obrascima za izvješćivanje, a koje propisuje Europska komisija.

Važan rezultat ovog projekta su i educirani dionici sustava praćenja i izvješćivanja.

U sklopu projekta obavljene su sljedeće aktivnosti:

a) lzrađen Plan rada na izvršenju ugovora kroz Radni paket 0

b) lzrađen Plan provedbe terenskih istraživanja za dodatno prikupljanje podataka te izrađeno lzvješće o analizi jaza s rezultatima dodatnog prikupljanja podataka i lzvješće o provedenim terenskim istraživanjima prikupljanja dodatnih podataka kroz Radni paket 1

c) lzrađen Prijedlog programa praćenja stanja za svaku vrstu zasebno i Plan provedbe terenskih istraživanja (s ciljem testiranja programa praćenja) te izrađeno lzvješće o provedenim terenskim istraživanjima kroz Radni paket 2

d) lzrađeni Nacionalni programi praćenja stanja dinarskog voluhara, hrčka, gorskog puha i puha orašara s rezultatima praćenja kroz Radni paket 3

e) lzrađena Stručna podloga za procjenu parametara potrebnih za ocjenu stanja očuvanosti dinarskog voluhara, hrčka, gorskog puha i puha orašara i revizija referentnih vrijednosti kroz Radni paket 4

f) lzrađen Plan edukacije dionika te lzvješće o edukaciji dionika kroz Radni paket 5.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.