fbpx

Program praćenja za slatkovodne ribe

Naziv projekta: „Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU“ u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“ KK.06.5.1.03.0001), GRUPA 8: „Izrada i razvoj programa praćenja za slatkovodne ribe s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja“

Klijent: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Trajanje: 06/2022 – 10/2023
Lokacija: Hrvatska


Cilj ovog predmeta nabave je razvoj i uspostava sustava praćenja stanja očuvanosti slatkovodnih riba u svrhu ispunjavanja obveza iz pravne stečevine EU, prvenstveno Direktive o staništima. U okviru elementa projekta „Izrada i razvoj programa praćenja za slatkovodne ribe“ uspostavljeno je praćenje stanja očuvanosti za 48 vrsta slatkovodnih riba od interesa za EU.

Rezultat ovog predmeta nabave su izrađeni i testirani programi praćenja stanja očuvanosti za 48 vrsta slatkovodnih riba koji doprinose učinkovitom praćenju njihovog stanja očuvanosti na standardizirani i lako ponovljiv način, a čija provedba osigurava set podataka potrebnih za sve elemente ocjene stanja očuvanosti sukladno obrascima za izvješćivanje prema čl. 17. Direktive o staništima, a koje propisuje Europska komisija kao i educirani dionici Sustava praćenja i izvješćivanja.

U sklopu usluge Izvršitelj je izvršio radne pakete (RP) 0 ‒ 5:

Radni paket 0: Izrada plana rada na izvršenju ugovora

U sklopu ovog radnog paketa Izvršitelj je izradio plan rada na izvršenju ugovora s prikazanim aktivnostima po svakom radnom paketu, kao i planiranim resursima potrebnima za izvršenje aktivnosti, planiranim rokovima izvršenja aktivnosti te isporučevinama, njihovom sadržaju i načinu dostave.

Radni paket 1: Utvrđivanje referentnog stanja očuvanosti za slatkovodne ribe

U sklopu ovog radnog paketa Izvršitelj je prikupio sve objavljene i dostupne neobjavljene podatke o slatkovodnih ribama za potrebe utvrđivanja nultih (početnih) vrijednosti za 48 vrsta slatkovodnih riba. Utvrđivanje referentnog stanja očuvanosti za slatkovodne ribe oslanja se na Smjernice za izvještavanje 2013.-2018. te su prilikom utvrđivanja referentnog stanja u obzir uzeti i rezultati Izvješća RH prema čl. 17 Direktive o staništima iz 2019. godine, kao i druge relevantni dokumenti.  U sklopu ove aktivnosti izvršitelj je izradio stručnu podlogu za utvrđivanje nultih (početnih) vrijednosti za 48 vrsta slatkovodnih riba koja sadrži prikaz vrijednosti za svaku vrstu po biogeografskoj regiji u svrhu ocjene stanja očuvanosti. Referentne (početne) vrijednosti utvrđene su za sljedeće elemente: rasprostranjenost, područje rasprostranjenosti i veličinu populacije.

Radni paket 2: Izrada prijedloga programa praćenja stanja očuvanosti za slatkovodne ribe

U sklopu ovog radnog paketa Izvršitelj je u cilju postavljanja učinkovitog i standardiziranog sustava praćenja stanja očuvanosti za slatkovodne ribe, izradio prijedloge programa praćenja stanja očuvanosti za 48 vrsta slatkovodnih riba. Provedba programa praćenja stanja osigurava prikupljanje podataka na temelju kojih se mogu dati odgovori na sve elemente ocjene stanja očuvanosti sadržane u obrascima za izvješćivanje.

Radni paket 3: Testiranje prijedloga programa praćenja stanja očuvanosti za slatkovodne ribe

Aktivnosti ovog radnog paketa uključuju izradu plana testiranja prijedloga programa praćenja i testiranje prijedloga programa praćenja stanja te izradu Izvješća o provedenom testiranju programa praćenja. U sklopu ovih aktivnosti Izvršitelj je izradio plan testiranja prijedloga programa praćenja koji sadržava vremensko prostornu dinamiku i istraživački napor koji je potrebno primijeniti da bi se za svaki prijedlog programa praćenja prikupilo dovoljno informacija o njegovoj provedivosti i učinkovitosti. Također, izvršitelj je u skladu s planom testiranja prijedloga programa praćenja terenskim i uredskim radom testirao sve elemente prijedloga programa praćenja stanja očuvanosti za 48 vrsta slatkovodnih riba. Nakon provedenog testiranja programa praćenja izrađeno je Izvješće o provedenom testiranju programa praćenja stanja očuvanosti za 48 vrsta slatkovodnih riba.

Radni paket 4: Dorada prijedloga programa praćenja stanja očuvanosti za slatkovodne ribe

U sklopu ovog radnog paketa Izvršitelj je sukladno rezultatima testiranja provedenog kroz RP 3, doradio prijedloge programa praćenja na način da se pojedini elementi programa korigiraju u skladu s rezultatima testiranja. Nakon dorade izrađeni su konačni programi praćenja stanja očuvanosti za 48 vrsta slatkovodnih riba.

Radni paket 5: Edukacija dionika (sustava praćenja i izvješćivanja) za praćenje stanja očuvanosti slatkovodnih riba

U sklopu ovog radnog paketa Izvršitelj je ojačao stručno znanje svih dionika sustava praćenja i izvješćivanja među koje se ubrajaju središnja tijela državne uprave nadležna za poslove zaštite prirode, poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva, ribarstva, kulture i gospodarstva, javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 na nacionalnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, Hrvatske vode, Hrvatske šume, organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite prirode. Stručne aktivnosti u sklopu ovog radnog paketa su obuhvatile izradu Plana edukacije dionika te organizaciju i održavanje 17 edukativnih radionica o programima praćenja stanja očuvanosti slatkovodnih riba koje uključuju edukaciju o metodama te načinu sudjelovanja u provedbi programa praćenja stanja očuvanosti slatkovodnih riba. Radionice su organizirane u sve tri biogeografske regije Hrvatske. Nakon provedenih radionica izrađen je dokument – „Izvješće o edukaciji dionika“.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.