fbpx

Program praćenja za vidru

Naziv projekta: „Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU“ u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“ KK.06.5.1.03.0001), GRUPA 7: „Izrada i razvoj programa praćenja za vidru s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja“

Klijent: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Trajanje: 12/2021 – 09/2023
Lokacija: Hrvatska


Predmet ugovora je usluga razvoja programa praćenja za vidru vrstu za koju je Republika Hrvatska dužna izvješćivati EU sukladno članku 17. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21.05.1992. g. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore, zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13.05.2013. g. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske te jačanje kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja.

U sklopu usluge Izvršitelj je izvršio radne pakete (RP) 0 ‒ 3:

  • Radni paket 0: Izrada plana rada na izvršenju ugovora

U sklopu ovog radnog paketa Izvršitelj je izradio plan rada na izvršenju ugovora s prikazanim aktivnostima po svakom radnom paketu, kao i planiranim resursima potrebnima za izvršenje aktivnosti, planiranim rokovima izvršenja aktivnosti te isporučevinama, njihovom sadržaju i načinu dostave.

  • Radni paket 1: Testiranje programa praćenja stanja očuvanosti za vidru i utvrđivanje referentnih vrijednosti o stanju očuvanosti za vidru

U sklopu ovog radnog paketa Izvršitelj je revidirao postojeći program praćenja stanja očuvanosti za vidru (Jelić 2013) i obavio terensko testiranje revidiranog programa praćenja. U sklopu revidiranja postojećeg programa praćenja stanja očuvanosti za vidru, Izvršitelj je obavio GIS obradu i analizu svih prikupljenih podataka o brojnosti i rasprostranjenosti vidre od 2007. godine zaključno sa 2022. godinom te je izrađena prostorna podloga staništa na kojima vidra može obitavati te su određene lokacije za provođenje testiranja revidiranog programa praćenja za vidru. Lokacije su određene tako da su se koristile već poznate lokacije na kojima je u prošlosti vidra istraživana uz dodavanje novih pogodnih lokacija. Izrađen je plan testiranja revidiranog programa praćenja stanja očuvanosti za vidru u kojem je detaljno razrađena prostorno vremenska dinamika provođenja terenskih istraživanja.

Terensko istraživanje obavljeno je na oko 50% teritorija rasprostranjenosti vidre pri čemu su obuhvaćene sve biogoegrafske regije te je unutar svake biogeografske regije testiranje obavljeno na oko 50% površine rasprostranjenosti vrste. Osim terenskog istraživanja pretraživanjem terena u potrazi za tragovima prisutnosti vidre, korištene su i fotozamke s kojima je potvrđena prisutnost vidre na određenom broju kvadranata 10x10km HTRS96 mreže. Nakon provedenih terenskih istraživanja, Izvršitelj je izradio dva izvješća o provedenom testiranju revidiranog programa praćenja stanja očuvanosti za vidru. Za potrebe izrade izvješća obavljene su opsežne analize prikupljenih podataka u GIS alatima i analitička obrada prikupljenih podataka.

  • Radni paket 2: Dorada programa praćenja stanja očuvanosti za vidru

Sukladno rezultatima testiranja provedenog kroz RP 1, postojeći program praćenja stanja očuvanosti za vidru dorađen je na način da su pojedini elementi programa korigirani i unaprijeđeni u skladu s rezultatima testiranja. U sklopu ovog radnog paketa izrađen je konačni dokument – Program praćenja stanja očuvanosti za vidru.

  • Radni paket 3: Edukacija dionika (sustava praćenja i izvješćivanja) za praćenje stanja očuvanosti vidre

Svrha ovog radnog paketa je ojačati stručno znanje svih dionika sustava praćenja i izvješćivanja (izuzev Naručitelja) među koje se ubrajaju središnja tijela državne uprave nadležna za poslove zaštite prirode, poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva, ribarstva, kulture i gospodarstva, javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 na nacionalnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, Hrvatske vode, Hrvatske šume, organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite prirode. U sklopu ovog radnog paketa izrađen je dokument „Plana edukacije dionika“ u kojem je napravljena analiza potencijalnih provoditelja sustava praćenja i izvješćivanja za vidru i prijedlog vremenskog i prostornog rasporeda održavanja edukativnih radionica.

Održane su tri radionice, u svakoj biogeografskoj regiji po jedna koje su se sastojale od predavanja o vidri i dosadašnjim saznanjima o vidri te od dijela koji je obuhvaćao terenski rad pri čemu su se tražili znakovi prisutnosti vidre kao i načini vođenja obrazaca za upis.

Nakon provedenih radionica izrađen je dokument – „Izvješće o edukaciji dionika“

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.