fbpx

Projekt ECOMANAGER

Naziv projekta: Projekt ECOMANAGER (KK.06.5.2.08.0001) – Usluga izrade i tiskanja priručnika za uključivanje zahtjeva ekološke mreže u programe gospodarenja gospodarskim jedinicama sa planom upravljanja područjem ekološke mreže (PGEM-ove) i organizacija stručnih edukacija trenera i djelatnika Hrvatskih šuma

Klijent: Hrvatske šume d.o.o.
Trajanje: 07/2022 – 05/2023
Lokacija: Hrvatska


U sklopu cjelokupnog projekta Ecomanager jest i izrada Priručnika za uključivanje zahtjeva ekološke mreže u Programe gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže (PGEM-ove). Priručnik čini dvanaest različitih poglavlja s opširnom memorijskom karticom.

Nakon prvog uvodnog poglavlja, u drugome je opisana ekološka mreža, svrha i ciljevi njezina proglašenja, stanje površina ekološke mreže u EU-u i RH s naglaskom na šume i šumsko zemljište. Navedeni su važeći zakonski i podzakonski akti, direktive i ostali propisi u RH i EU-u koji su vezani za ekološku mrežu, a važni su za izradu, donošenje i primjenu PGEM-ova. U trećem poglavlju opisan je sadržaj, trajanje i postupak odobrenja PGEM-a, ciljevi koji se postižu njegovom izradom, a vezani su za zahtjeve ekološke mreže, zakonske akte RH i Direktive EU-a koje uređuju tu problematiku. Četvrto poglavlje donosi popis 167 gospodarskih jedinica kojima gospodare HŠ d.o.o. za koje su izrađeni PGEM-ovi i popis još 277 gospodarskih jedinica za koje se trebaju izraditi programi u razdoblju od 2023. do 2028. godine. U petom poglavlju obrađeno je 27 ciljnih vrsta ptica, a u šestom poglavlju ukupno 45 ciljnih vrsta iz skupina šišmiša, velikih sisavaca, gmazova, vodozemaca, kukaca, vaskularne flore i mahovina. Za sve obrađene skupine vrsta, u sedmom je poglavlju opisana metodologija njihovoga evidentiranja i kartiranja. Osmo poglavlje sadrži 45 šumskih i nešumskih stanišnih tipova iz Natura 2000 klasifikacije koji pridolaze u šumama i na šumskom zemljištu, a oni obuhvaćaju 136 tipova IV. razine iz Nacionalne klasifikacije staništa (NKS). Za svaki NKS tip opisane su njegove prirodne značajke, a u prvom dijelu priložene memorijske kartice za svaki su tip navedene, opisane i slikovno prikazane tipične vrste. Na taj su način obuhvaćene ukupno 454 biljne vrste sloja grmlja i prizemnog rašća, od čega se 346 odnosi na šume i šikare, a 108 na nešumske površine. Uz opis svake vrste priložena je jedna ili više odgovarajućih fotografija. U devetom poglavlju popisano je 35 stanišnih tipova kategorija E i D koji nemaju status ciljnih tipova, a u desetom poglavlju opisan je postupak terenskog istraživanja, interpretacije podataka i izrade karte stanišnih tipova IV. razine NKS-a. Jedanaesto poglavlje obrađuje sadržaj uređajnog zapisnika i obrasce PGEM-a. Opisane su smjernice za izradu poglavlja VII. i IX. uređajnog zapisnika PGEM-a prema odredbama važećeg Pravilnika o uređivanju šuma, a navedeni su zakonski i podzakonski akti koji nam služe pri njihovoj izradi. Uz ovo poglavlje priložena je memorijska kartica koja sadrži konkretne primjere izrađenog VII. i IX. poglavlja uređajnog zapisnika PGEM-a za gospodarske jedinice „Repaš – Gabajeva greda“ (nizinsko područje), „Štirovača – Petrašica“ (dinarsko područje) i „Lupoglav“ (sredozemna regija). U dvanaestom poglavlju navedeno je 135 literaturnih izvora koji su korišteni u izradi priručnika.

Osim izrade i tiskanja priručnika, projekt je obuhvatio i održavanje edukacijskih radionica za 196 djelatnika Hrvatskih šuma d.o.o. u četiri trodnevne radionice.  

Projekt je odrađen u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom (HŠI).

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.