fbpx

Strateška procjena utjecaja na okoliš za Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Naziv projekta: Izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš za Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Klijent: Consultants d.o.o.
Trajanje: 03/2019 – 04/2020
Lokacija: Croatia


Strateška procjena utjecaja na okoliš uključila je izradu Strateške studije koja sadrži:

 • kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva i mjera Master plana prometnog sustava
 • podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe ciljeva i mjera Master plana prometnog sustava
 • okolišne značajke područja, postojeće okolišne probleme koji su važni za Master plan,
 • ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na Master plan
 • vjerojatno značajne utjecaje
 • mjere zaštite okoliša
 • opis predviđenih mjera praćenja.

Strateška studija sadržavala je i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu koja sadrži:

 • opis ekološke mreže na koje provedba plana može utjecati i kartografski prikaz područja ekološke mreže
 • opis mogućih značajnih utjecaja provedbe plana na ekološku mrežu
 • prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja provedbe na ekološku mrežu
 • konačna ocjena prihvatljivosti plana za ekološku mrežu uz primjenu predloženih mjera ublažavanja.

Strateška studija služi kao osnova za postupak strateške procjene utjecaja na okoliš koja uključuje izmjene i dopune studije prema mišljenju Stručnog savjetodavnog povjerenstva, ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti od strane Povjerenstva, javni uvid s javnim izlaganjem i sastanke sa svim sudionicima u procesu.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.