fbpx

Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine

Naziv projekta: Izrada Strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine

Klijent: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Trajanje: 11/2019 – 08/2022
Lokacija: Hrvatska


Strateška procjena utjecaja na okoliš uključila je izradu Strateške studije koja sadrži:

 • kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva i mjera Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine (Strategije)
 • podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe ciljeva i mjera Strategije
 • okolišne značajke područja, postojeće okolišne probleme koji su važni za Strategiju,
 • ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na Strategiju
 • vjerojatno značajne utjecaje na okoliš ciljeva Strategije: SC1. Povećanje konkurentnosti i poticanje održivog razvoja sektora unutarnje plovidbe; SC2. Razvoj infrastrukture i povećanje plovnosti u unutarnjoj plovidbi
 • mjere zaštite okoliša
 • opis predviđenog programa praćenja.

Strateška studija sadržavala je i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu koja sadrži:

 • opis ekološke mreže na koje provedba Strategije može utjecati i kartografski prikaz područja ekološke mreže
 • opis mogućih značajnih utjecaja provedbe plana na ekološku mrežu
 • prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja provedbe na ekološku mrežu
 • konačna ocjena prihvatljivosti plana za ekološku mrežu uz primjenu predloženih mjera ublažavanja.

Strateška studija služi kao osnova za postupak strateške procjene utjecaja na okoliš koja uključuje izmjene i dopune studije prema mišljenju Stručnog savjetodavnog povjerenstva, ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti od strane Povjerenstva, javni uvid s javnim izlaganjem i sastanke sa svim sudionicima u procesu.

Provedba ovog projekta doprinosi sljedećim ciljevima održivog razvoja:

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.