fbpx

Studija izvodljivosti i Plan upravljanja špiljom Vjetrenica

Naziv projekta: Studija izvodljivosti i Plan upravljanja za zaštićenu prirodnu vrijednost špilje Vjetrenica i dijela Popova polja u Općini Ravno

Naručitelj: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Općina Ravno
Trajanje: 04/2010 – 09/2010
Financira: Svjetska banka
Lokacija: Bosna i Hercegovina


Opći cilj projekta bio je procijeniti status očuvanja prirodnih objekata / oblika koji su već pod određenim stupnjem zaštite i donijeti novi prijedlog zaštite prema IUCN standardima kako bi se ispunili uvjeti NATURA 2000 standarda. Kako je projektno područje blizu granice, procijenjene su mogućnosti prekogranične suradnje s Hrvatskom. Dani su prijedlozi za provedbu potrebnih mjera očuvanja vrsta i staništa iz Direktive 92/43/EEC o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune (Direktiva o staništima).

Specifični cilj projekta bio je provjeravanje vrijednih aspekata špilje Vjetrenica kao svjetskog središta biološke raznolikosti faune podzemnih voda. Ostale specifične aktivnosti koje su provedene pri izradi studije izvodljivosti bile su:

  • Terenska istraživanja kako bi se potvrdili postojeći podaci o vrstama i staništima i tražila neistražena obilježja biološke raznolikosti za potencijalne NATURA 2000 lokacije;
  • Proširivanje znanja o kritičnim vrijednostima i ključnim čimbenicima zaštite;
  • Utvrđivanje temeljnih načela špilje Vjetrenica prema kriterijima međunarodne prakse u pogledu kategorija, opsega, koncepta i modela upravljanja;
  • Smjernice za izradu Plana upravljanja sa zonacijom koja bi se trebala uklopiti u specifične uvjete ekološke mreže NATURA 2000 i UNESCO-a;
  • Priprema okvira za monitoring vrsta i staništa pod ekološkom mrežom NATURA 2000;
  • Identifikacija praktičnih mjera, infrastrukturnih zahtjeva i opreme potrebne za očuvanje i zaštitu staništa i vrsta.

Izrađen je i Plan upravljanja za prirodnu vrijednost špilje Vjetrenica i dio Popovo polja u Općini Ravno. Plan upravljanja izrađen je prema međunarodnim standardima za upravljanje zaštićenim područjima. Faza pripreme provedena je u skladu s odgovarajućim lokalnim zakonodavstvom. Slučajevi koji nisu definirani nacionalnim zakonodavstvom odrađeni su prema standardima najbolje međunarodne prakse.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.