fbpx

Provođenje ciljanog ihtiološkog monitoringa

Naziv projekta: Provođenje ciljanog ihtiološkog monitoringa

Klijent: Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o. (HESS)
Trajanje: 10/2019 – 09/2021
Lokacija: Slovenia


Projekt „Izvedba ciljanog ihtiološkog monitoringa“ proveden je od listopada 2019. do rujna 2021. godine. Cilj projekta je prikupljanje i obrada podataka, genetička analiza te interpretacija rezultata i značajki ribe plotice radi njene zaštite, uz prijedlog mjera ublažavanja utjecaja brane i prijedlog programa praćenja plotice.

U sklopu projekta izvršene su sljedeće aktivnosti:

  • analiza literature
  • izlov potrebnog broja jedinki plotice
  • obrada uzorkovanog materijala
  • priprema uzoraka za analizu
  • genska analiza plotice (ekstrakcija DNA, amplifikacija mitohondrijske DNA, analiza mtDNA, sekvenciranje ddRAD)
  • obrada rezultata (analiza strukture populacija, filogenetska analiza)
  • komunikacija i konzultacije s naručiteljem
  • prijedlog mjera zaštite plotice
  • izrada završnog izvješća.

Istraživanje plotice provedeno je u zoni Save uzvodno od ušća rijeke Krke u Sloveniji do Slavonskog Šamca u Hrvatskoj. Uzorkovanje je provedeno od listopada 2019. do svibnja 2020. na rijeci Krki, Kupi, Dobri, Savi, Sutli i Dravi metodom elektroribolova i blok mrežama. Paralelno s uzorkovanjem riba na lokalitetu su izmjereni i fizikalno-kemijski parametri vode. Osim fizikalno-kemijskih značajki vode vizualno su procijenjeni i zabilježeni podaci o staništu te okolišu oko samog mjesta uzorkovanja. Ukupno je izlovljeno 110 jedinki plotice čiji su uzorci peraja poslani na gensku analizu.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.