fbpx

Tehnička pomoć za upravljanje i zaštitu lokaliteta Svjetske baštine bukovih šuma na području NP Paklenica u sklopu projekta BEECH POWER

Naziv projekta: Tehnička pomoć za upravljanje i zaštitu lokaliteta Svjetske baštine bukovih šuma na području NP Paklenica u sklopu projekta BEECH POWER

Klijent: Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“
Trajanje: 09/2020 – 01/2022
Lokacija: Hrvatska


Projektom je pružena tehnička pomoć pri upravljanju i zaštitom lokaliteta svjetske baštine bukovih šuma na području NP Paklenica u sklopu projekta Beech Power, čime je poboljšana kvaliteta i učinkovitost upravljanja lokalitetom svjetske baštine (SB) s ciljem očuvanja cjelovitosti ekosustava pojedinih komponenata putem pojačavanje kapaciteta i omogućavanje aktivnog sudjelovanja ključnih dionika.

Koraci na provedbi projekta bili su podijeljeni u dva radna paketa koji su se sastojali od sljedećih aktivnosti:

 • Prikupljanje i analiza svih relevantnih podataka (akt o proglašenju, postojeća dokumentacija i studije koje se odnose na područje NP i buffer zone, zakonski i podzakonski akti, upravljačka dokumentacija, itd.) te izrada Izvješća o procjeni trenutne situacije upravljanja šumama u buffer zonama ciljnih područja na engleskom jeziku.
 • Organizacija i facilitiranje radionice Participativna analiza situacije koja okuplja ključne dionike koji mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva projekta.
 • Primjena Open Standards for the Practice of Conservation metodologije prilikom facilitiranja radionice.
 • Dokumentiranje rezultata radionice u Miradi software-u.
 • Izrada i dostava izvješća o tijeku i rezultatima radionice na hrvatskom jeziku te sažetak na engleskom jeziku.
 • Pružanje pregleda rezultata kategoriziranjem izjava dionika u potrebe, potencijale i zahtjeve povezane s regionalnim razvojem, turizmom i edukacijom u pogledu dobrog upravitelja.
 • Organizacija i facilitiranje radionice Participativna izrada strategije koja okuplja ključne dionike, a nadovezuje se na rezultate dobivene radionicom Participativna analiza situacije.
 • Primjena Open Standards for the Practice of Conservation metodologije prilikom facilitiranja radionice.
 • Izrada Regionalne strategije i njezina dostava Naručitelju na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 • Sastavljanje (u suradnji s Naručiteljem) liste dionika za formiranje Radne skupine koja se sastoji od predstavnika lokalne zajednice, Javne ustanove NP Paklenica, regionalnih javnih tijela i drugih dionika.
 • Facilitacija kick-off sastanka Radne skupine, osmišljavanje Radnog programa i facilitacija još dva sastanka Radne skupine.
 • Priprema materijala potrebnih za rad Radne skupine te obrada prikupljenih podataka u svrhu izrade Radnog programa.
 • Izrađen i dostavljen Radni program na hrvatskom jeziku te sažetak Radnog programa na engleskom jeziku.
 • Izrada Regionalne marketinške strategije za područje NP Paklenica na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 • Implementacija aktivnosti predviđenih Regionalnom marketinškom strategijom koja je podrazumijevala terenski obilazak lokaliteta Svjetske baštine u NP Paklenica, rekognosciranje terena, snimanje bespilotnim letjelicama, snimanje audiozapisa i kasniju uredsku analizu i obradu svih prikupljenih podataka.
 • Dizajniranje, izrada i tiskanje dva tipa letaka informativno-edukativnog karaktera od kojih je jedan bio namijenjen učenicima i osoblju OŠ, a drugi posjetiteljima NP Paklenica.
 • Izrada 3D fotogrametrijskih modela dvaju lokaliteta Svjetske baštine u NP Paklenica.
 • Obrada i priprema audiozapisa zvukova prirode snimljenih u NP Paklenica.
 • Izrađena izvješća o formiranju i implementaciji radne skupine te o izradi i implementaciji Regionalne marketinške strategije, na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 • Sve izrađene strategije, izvješća i aktivnosti definirane ovim projektom su isporučene Naručitelju.

Provedba ovog projekta doprinosi sljedećim ciljevima održivog razvoja:

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.