fbpx

Studija za upravljanje posjetiteljima za projekt “Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica”

Naziv projekta: Poboljšanje upravljanja sportsko rekreativnom i sigurnosnom funkcijom Parka, te centra za posjetitelje Medvedgrad:
Grupa II. Izrada studije za upravljanje posjetiteljima

Klijent: JU Park prirode Medvednica
Trajanje: 07/2019 – 05/2020
Lokacija: Hrvatska


Projekt „Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja „Parkom prirode Medvednica““, KK.06.1.2.01.0012 ugovoren je u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, prioritetne osi 6. „Zaštita okoliša i održivost resursa“, investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“ te specifičnog cilja 6c2 upravljanja odredištima prirodne baštine, na poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ referentni broj: KK.06.1.2.01.

Studija za upravljanje posjetiteljima s pripadajućim akcijskim planom fokusirala se na analizu postojećeg stanja i izradu plana razvoja sustava posjećivanja u Parku prirode Medvednica. Izvršene su sljedeće aktivnosti:

– opis i analiza značajki Parka prirode Medvednica

– analiza prostorno-planske dokumentacije

– analiza relevantnih dokumenata vezanih za upravljanje Parkom prirode Medvednica i turizam na području Parka

– opis i analiza aktualnih obilježja posjećivanja

– anketno istraživanje stavova stranih posjetitelja Grada Zagreba

– konzultacije s dionicima

– analiza nedostatnosti (GAP analiza)

– GIS analiza prostornih planova, postojeće infrastrukture i trendova posjećivanja

– analiza prometnog sustava i prijedlog rješenja za njegovo unaprijeđenje

– GIS analiza bioraznolikosti i ciljeva očuvanja ekološke mreže

– procjena pritisaka posjećivanja na prirodu

– definiranje zona uznemiravanja i zona posjećivanja

– izrada akcijskog plana za upravljanje posjetiteljima.

U studiji za upravljanje posjetiteljima Parka prirode Medvednica opisane su sljedeće značajke Parka prirode: kulturna baština, krajobrazne značajke, bioraznolikost, georaznolikost, šumarstvo, lovstvo, zaštićena područja i ekološka mreža. Nadalje su analizirana obilježja posjećivanja Parka, kroz prostorne planove, aktualni plan upravljanja, promocijske aktivnosti, programe za posjetitelje, posjetiteljsku infrastrukturu i trendove posjećivanja. U sklopu analize postojećeg stanja, dodatno je organizirano i anketno istraživanje stavova stranih posjetitelja Grada Zagreba, kojim je anketiran 201 ispitanik.

Kao dio procesa razvoja Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima konzultirani su relevantni dionici kroz sastanke i radionice. Održane su ukupno četiri radionice u tri županije na području Parka (Zagrebačka županija, Krapinsko-Zagorska županija i Grad Zagreb), tri virtualne radionice i desetak sastanaka.

Napravljena je opsežna prostorna (GIS) analiza prostornih planova, postojeće infrastrukture i trendova posjećivanja, kao i analiza bioraznolikosti i ciljeva očuvanja ekološke mreže Natura 2000. Na temelju analiza, definirane su zone različitog intenziteta uznemiravanja te zone posjećivanja (zone korištenja od strane posjetitelja).

Također, na temelju prostorne analize i analize posjetiteljskih kapaciteta predložena su unaprijeđenja prometnog sustava.

Uzevši u obzir sve prethodne analize i konzultacije, izrađen je akcijski plan za upravljanje posjetiteljima, koji sadrži ciljeve i aktivnosti upravljanja s vremenskim planom provedbe, indikatorima, prioritetima, suradnicima, financijskim planom i planom monitoringa.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.