fbpx

Zavod za okolišno inženjerstvo i krajobraz


Voditelj Zavoda: dr. sc. Božica Šorgić

Kontakt: e-mail


Oikon sa svojim Zavodom za okolišno inženjerstvo i krajobraz pokriva područje zaštite okoliša te je jedan od vodećih u Hrvatskoj i regiji. Primarni dokumenti koje izrađuje su procjena utjecaja na okoliš (PUO), strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) te izrada programa praćenja stanja okoliša.

Posebnost su veliki infrastrukturni razvojni projekti na kojima smo sudjelovali pružanjem brojnih usluga:

 • Procjene utjecaja na okoliš (PUO) za više od 1.000 km autocesta i njihovih inačica – približno 80 % novoizgrađenih autocesta u Hrvatskoj i BiH;
 • Stotine kilometara magistralnih cesta – približno 30 % novoizgrađenih cesta;
 • Stotine kilometara željezničkih pruga – približno 80 % novoizgrađenih ili planiranih pruga;
 • Gotovo 1.000 km magistralnog plinovoda;
 • Veliki energetski zahvati na području obnovljivih izvora energije i u području klasičnih energetskih izvora, npr. dalekovodi i vjetroelektrane.
 • Više od 20 strateških procjena o utjecaju na okoliš (SPUO)
 • Više od 520 projekata zaštite okoliša

Što je ujedno i dokaz da imamo neusporedivo iskustvo u izradi procjena utjecaja na okoliš (više od 300) za velike razvojne projekte u Hrvatskoj i regiji.

Zavod za zaštitu prirode 


Voditeljica Zavoda: Andreja Pavlović

Kontakt: e-mail


Tijekom godina Oikon je također postao glavni pružatelj konzultantskih usluga i tehničke pomoći na projektima zaštite prirode. Izradili smo više od:

 • 120 projekata zaštite prirode
 • 90 specijalističkih studija,
 • 70 studija utjecaja na prirodu,
 • 60 projekata praćenje stanja prirode i okoliša,
 • 20 dugoročnih i znanstvenih projekata i
 • nekoliko planova upravljanja u Hrvatskoj i regiji.

Oikon ima značajno iskustvo u inventuri flore, faune i staništa koristeći se pritom modernim tehnikama terenskih istraživanja (foto-zamke, ultrazvučni detektori, ornitološki radar, GPS ogrlice/čipove za obilježavanje i praćenje životinja, različita biološka istraživanja i uzorkovanja ovisno o ciljanoj taksonomskoj skupini) kao i tehnikama daljinskih istraživanja (aero/satelitske snimke, različiti senzori i loggere), a sve u prostorno ekspliciranom obliku putem GIS-a i alata za analize daljinski prikupljanih podataka (RS). Posebno smo ponosni što smo bili dio projekta integracije u EU Natura 2000 (Croatia EU Natura 2000 Integration Project – NIP), koji je ujedno najveći projekt u Hrvatskoj vezan uz inventarizaciju faune, a na kojem smo mi pružali konzultantske usluge za terenska istraživanja i laboratorijsku obradu za inventuru 11 taksonomskih skupina: Actinopterygii i Cephalaspidomorphi, Amphibia i Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera, i Trichoptera.

Nadalje, imamo neusporedivo iskustvo na projektima kartiranja staništa gdje smo praktički postavili standarde, pružajući sve što je potrebno za tu kompleksnu aktivnost. Osim provedbe kartiranja staništa velikih razmjera na cijelom području Republike Hrvatske prije 15 godina (cijelo kopneno i morsko područje) i detaljnog kartiranja gotovo svih hrvatskih zaštićenih područja (nacionalni parkovi i parkovi prirode), pružili smo treninge te potporu na područjima ICT-ja, daljinskih istraživanja i GIS-a na nizu sličnih projekata u susjednim zemljama. Trenutno, na projektu u Turskoj pružamo tehničku pomoć jačanju nacionalnog sustava zaštite prirode u implementaciji zahtjeva Nature 2000.

Zavod za upravljanje prirodnim resursima


Voditelj Zavoda: Branimir Radun

Kontakt: e-mail


S više od 200 završenih projekata, Oikon je glavni pružatelj usluga u svim segmentima šumarstva, poljoprivrede i vegetacije, spremnika ugljika, korištenja zemljišta i kartiranja pokrova zemljišta u Hrvatskoj.

Naše usluge uključuju razvoj planova gospodarenja šumama (razvili smo PGŠ-ove za 15% hrvatskih šuma u privatnom vlasništvu), opsežne proračune biomase i spremnika ugljika, studije izvodljivosti (biomasa, poljoprivreda, šumarstvo i kulture kratke ophodnje), dendrokronološke studije itd.

Oikon ima bogato iskustvo i znanje u kartiranju pokrova zemljišta. Razvili smo CORINE bazu pokrova zemljišta (CLC) i analizu promjena, uključujući izvještavanje cjelokupnog hrvatskog državnog područja za referentne godine: 1980., 1990., 2000., 2006. (za što smo od revizora dobili vrlo dobru ocjenu, a do tada se to dogodilo samo jednom u povijesti kartiranja CLC-a na europskoj razini) 2012. i 2018. Naše metode prate i promiču kriterije i smjernice najbolje prakse te imaju za cilj osigurati točnost, kvalitetu i dosljednost karata i pratećih baza podataka.

Naš interdisciplinarni tim visoko obučenih stručnjaka može provesti opsežne terenske kampanje za prikupljanje relevantnih podataka na nacionalnoj razini, kao i za primjenu svih relevantnih tehnologija poput daljinskih istraživanja, sustava za opažanje Zemlje, GIS-a i geostatističkih tehnika i tehnologija (UAV fotogrametrija, satelitska i UAV multispektralna analiza podataka, obrada satelitskih SAR podataka, LIDAR). Naš je profesionalan fokus na preciznom i ekonomičnom pristupu rješavanju problema na svim našim projektima, održavajući pritom potrebnu razinu točnosti prostornih podataka i tematskih detalja.

Također, neprestano širimo i razvijamo svoje znanje formalnim i neformalnim obrazovanjem kadrova, kao što su sudjelovanja na konferencijama, tečajevima, ljetnim školama i sl. To je vrlo važno jer se GIS, daljinska istraživanja i druge tehnologije razvijaju ubrzano, a mi želimo zadržati vodeću poziciju u korištenju te tehnologije.

Zavod za pravo, politiku i ekonomiju okoliša 


Voditelj Zavoda: Alida Ban Pavlović, M.A. in Law, M.A. in Political Science

Kontakt: e-mail


Zavod za pravo, politiku i ekonomiju okoliša prvenstveno se bavi pravnim savjetovanjem na području okolišnog zakonodavstva u obliku tumačenja pravnih praznina i usklađivanja nacionalnog zakonodavstva, kao i ocjenjivanjem stanja usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a o okolišu.

Na temelju izrađene analize stručnjaci Zavoda pružaju pravnu i institucionalnu pomoć u izradi novih nacionalnih zakona i podzakonskih akata koji su u potpunosti u skladu s okolišnim zahtjevima EU i međunarodnog prava.

Zavod izrađuje nacionalna izvješća i stajališta o različitim pitanjima u području zaštite okoliša i njihovoj provedbi u zemlji na temelju iscrpnih pravnih i institucionalnih istraživanja kako bi se svim dionicima omogućilo da poboljšaju provedbu zakonskih zahtjeva, kao i jačanje njihovih kapaciteta.

Također pruža detaljnu analizu i potporu u ekonomiji okoliša i mogućnosti modula financiranja, kao i iskusnu i stručnu pomoć malim i srednjim poduzećima u osiguravanju početnih bespovratnih sredstava ili dugoročnog financiranja u sektoru zaštite okoliša.

Usluge Zavoda uključuju:

 • tumačenje pravnih praznina i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva
 • provjeru usklađenosti sa zahtjevima EU/međunarodnog prava
 • izradu zakona i podzakonskih akata
 • izradu nacrta izvješća o pitanjima okoliša
 • institucionalnu analizu
 • jačanje kapaciteta vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
 • razvoj strategija, planova i programa
 • izradu ugovora
 • ekonomiju okoliša i module financiranja
 • pomoć u dodjeli bespovratnih sredstava i osiguravanje sredstava za mala i srednja poduzeća u sektoru zaštite okoliša.
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.