fbpx

Voditeljica Zavoda: Alida Ban Pavlović

Kontakt: e-mail


Zavod za pravo, politiku i ekonomiju okoliša prvenstveno se bavi pravnim savjetovanjem na području okolišnog zakonodavstva u obliku tumačenja pravnih praznina i usklađivanja nacionalnog zakonodavstva, kao i ocjenjivanjem stanja usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a o okolišu.

Na temelju izrađene analize stručnjaci Zavoda pružaju pravnu i institucionalnu pomoć u izradi novih nacionalnih zakona i podzakonskih akata koji su u potpunosti u skladu s okolišnim zahtjevima EU i međunarodnog prava.

Zavod izrađuje nacionalna izvješća i stajališta o različitim pitanjima u području zaštite okoliša i njihovoj provedbi u zemlji na temelju iscrpnih pravnih i institucionalnih istraživanja kako bi se svim dionicima omogućilo da poboljšaju provedbu zakonskih zahtjeva, kao i jačanje njihovih kapaciteta.

Također pruža detaljnu analizu i potporu u ekonomiji okoliša i mogućnosti modula financiranja, kao i iskusnu i stručnu pomoć malim i srednjim poduzećima u osiguravanju početnih bespovratnih sredstava ili dugoročnog financiranja u sektoru zaštite okoliša.

Usluge Zavoda uključuju:

 • tumačenje pravnih praznina i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva
 • provjeru usklađenosti sa zahtjevima EU/međunarodnog prava
 • izradu zakona i podzakonskih akata
 • izradu nacrta izvješća o pitanjima okoliša
 • institucionalnu analizu
 • jačanje kapaciteta vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
 • razvoj strategija, planova i programa
 • izradu ugovora
 • ekonomiju okoliša i module financiranja
 • pomoć u dodjeli bespovratnih sredstava i osiguravanje sredstava za mala i srednja poduzeća u sektoru zaštite okoliša
 • projekti edukacije u području zaštite okoliša.
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.