fbpx

Programi zaštite, njege i obnove šuma za NP Plitvička jezera – Grupa 7

Naziv projekta: Izrada konačnih nacrta Programa zaštite, njege i obnove šuma za NP Plitvička jezera – Grupa 7

Klijent: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Trajanje: 02/2021 – 03/2023
Lokacija: Hrvatska


Projektom je izvršena usluga „Izrade konačnih nacrta Programa zaštite, njega i obnove šuma za NP Plitvice lakes – Grupa 7“, koja je bila podijeljena na tri radna paketa:

 • Radni paket 1: Izrada plana rada na izvršenju ugovora;
 • Radni paket 2: Pripremni radovi i terenske izmjere;
 • Radni paket 3: Izrada konačnih nacrta Programa zaštite, njege i obnove šuma.

U sklopu provedbe aktivnosti predviđenih radnim paketom 1, izrađen je Plan rada na izvršenju Ugovora. Isti sadržava hodograme i rokove izvođenja svih aktivnosti, rizike povezane s njihovim izvođenjem te ishode uspješne provedbe aktivnosti. Plan rada izrađen je u dogovoru s Naručiteljem.

U sklopu provedbe aktivnosti predviđenih radnim paketom 2, Izvršitelj je izvršio pripremne radove i terensku izmjeru obuhvaćenog područja na koje se odnosi Program zaštite, njege i obnove šuma. Pripremni radovi sastojali su se od sljedećih aktivnosti:

 1. Analiza postojeće dokumentacije:
  a) Analiza prethodno izrađenih programa, planova i ostale relevantne dokumentacije;
  b) Analiza dostupnih istraživanja provedenih na području za koje se programi izrađuju;
  c) Analiza područja ekološke mreže, ciljnih vrsta i staništa;
  d) Analiza dostupnih baza podataka vezanih za ekološku mrežu (ekološki zahtjevi, ciljevi očuvanja, mjere očuvanja);
 2. Digitalizacija i analiza katastarskih podataka;
 3. Vizualna identifikacija šumskih čestica koristeći DOF snimke i satelitske snimke terena;
 4. Projektiranje gospodarske podjele;
 5. Dizajniranje uzorka za inventarizaciju i prikupljanje terenskih podataka;
 6. Izrada protokola (terenskih obrasca) za prikupljanje podataka u sklopu usmjerenog terenskog istraživanja ključnih značajki staništa ciljnih Natura 2000 vrsta i stanišnih tipova;
 7. Nacrt izvješća o provedenim pripremnim radovima.

Terenska izmjera područja obuhvaćenog Programom zaštite, njege i obnove šuma, provedena je sukladno metodologiji propisanom Pravilnikom o uređivanju šuma, a radovi terenske izmjere obuhvaćali su sljedeće aktivnosti:

 1. Rekognosciranje terena;
 2. Formiranje baze terenskih podataka (baza fotografija, rute kretanja u .shp formatu);
 3. Terenska izmjera 1. dio (najmanje 50 % odrađenih terenskih izmjera obuhvaćene površine);
 4. Terenska izmjera 2. dio (terenska izmjera mora obuhvaćati cijelu površinu (100%) obuhvaćenu Programom za šume);
 5. Naručitelju se dostavljaju nacrti obrazaca O-2 ili O-3 popunjeni za cjelokupnu površinu gospodarske jedinice;
 6. Izlučivanje odsjeka i opis sastojina;
 7. Bonitiranje sastojina;
 8. Izrada tarifnih nizova i tablica postotka prirasta;
 9. Obračun dendrometrijskih podataka živih stabala;
 10. Obračun dendrometrijskih podataka suhih stabala;
 11. Izrada smjernica gospodarenja;
 12. Terenska obilježba granica gospodarske podjele šuma.

U sklopu provedbe aktivnosti predviđenih radnim paketom 3, izvršena je izrada konačnih nacrta Programa zaštite, njege i obnove šuma. Programi zaštite, njege i obnove šume izrađeni su za sve šume i šumsko zemljište bez obzira na vlasništvo, a ovisno o stvarnom stanju na terenu. Izrađen je jedan Program za šume i šumsko zemljište u privatnom vlasništvu te četiri Programa za šume i šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Uz samu izradu konačnih nacrta Programa, radni paket 3 obuhvaćao je sudjelovanje u procesima javne rasprave, pribavljanje suglasnosti MINGOR-a na izrađene nacrte, te slanje dokumentacije Ministarstvu poljoprivrede u svrhu njihova usvajanja (izdavanja rješenja).

Provedba ovog projekta doprinosi sljedećim ciljevima održivog razvoja:

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.