Studija upravljanja posjetiteljima Parka prirode Lonjsko polje

Naziv projekta: Izrada studije upravljanja posjetiteljima Parka prirode Lonjsko polje

Klijent: Javna ustanova „Park prirode Lonjsko polje“
Trajanje: 01/2019 – 11/2019
Financira: Državni proračun
Lokacija: Hrvatska


Planom upravljanja posjetitelja Parkom prirode Lonjsko polje obrađena su opisana poglavlja u svezi krajobraza, biološke raznolikosti, zaštićenih područja, ekološke mreže, kulturne baštine i gospodarskih djelatnosti. Nakon opisanih karakteristika analizirani su postojeći prostorni plan, aktualni plan upravljanja te turizam i promocija. Na temelju analize dionika provedene su konzultacije kroz sastanke i facilitirane radionice.

Na temelju analize prostora, postojećih usluga i programa te rezultata konzultacija definirani su načini i kapacitet posjećivanja za ključne lokacije u Parku. Napravljena je GIS analiza osjetljivosti prostora na posjećivanje s obzirom na biološku raznolikost područja i ciljeve očuvanja ekološke mreže Natura 2000. Na temelju ovih analiza definirane su zone posjećivanja (tj. zonacija). Zaključno je napravljen akcijski plan za razvoj i upravljanje sustavom posjećivanja koji sadrži teme upravljanja, ciljeve, aktivnosti i plan monitoringa s vremenskim planom provedbe i prioritetima.

U sklopu Plana upravljanja posjetiteljima izrađen je i Prometni elaborat za postavljanje turističke signalizacije kojim se uređuje turistička signalizacija za vođenje prometa prema Parku prirode Lonjsko polje na autocesti, državnim, županijskim i lokalnim cestama. U elaboratu su detaljno opisani namjeravani zahvati, pozicije postavljanja znakova te njihov dizajn i dimenzije. Također, opisan je način postavljanja signalizacije i način organiziranja prometa.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.