IAS 15: Kartiranje stranih i invazivnih stranih vrsta sisavaca vezanih za slatkovodne ekosustave te izrada, dorada i testiranje programa praćenja

Naziv projekta: Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta (KK.06.5.1.01.0001) „Usluge analize postojećih podataka o stranim vrstama i IAS s razradom metodologije kartiranja, usluge kartiranja stranih vrsta i IAS s izradom, testiranjem i doradom programa praćenja za IAS, te usluge analize putova unošenja i širenja IAS“ – Grupa 15 „Kartiranje stranih i invazivnih stranih vrsta sisavaca vezanih za slatkovodne ekosustave te izrada, dorada i testiranje programa praćenja“

Klijent: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Trajanje: 05/2019 – 02/2021
Lokacija: Hrvatska


U sklopu ovog projekta provedeno je kartiranje stranih i invazivnih stranih vrsta sisavaca vezanih za slatkovodne ekosustave (barske nutrije – Myocastor coypus, bizamskog štakora – Ondatra zibethicus i američke vidrice – Neovison vison) na prioritetnim područjima u RH te su izrađeni, testirani i dorađeni programi praćenja (monitoringa) za dvije vrste – barsku nutriju i bizamskog štakora.

Kartiranje je provedeno u tri faze, od kojih je prva obuhvaćala kartiranje metodom anketiranja na 85 kvadranata 10×10 km određenih na osnovi analize postojećih podataka o nalazima stranih i invazivnih stranih vrsta sisavaca vezanih za slatkovodne ekosustave u RH, saznanjima o prisutnosti vrsta u susjednim državama, ekologiji vrsta i prisutnosti pogodnih staništa. Druga faza je obuhvaćala kartiranje metodom vizualnog cenzusa na 40 kvadranata odabranih na osnovi rezultata prethodne faze, dok je treća faza obuhvaćala kartiranje metodom fotozamki na 20 kvadranata odabranih na osnovi rezultata druge faze kartiranja.

Konačna rasprostranjenost barske nutrije i bizamskog štakora na području RH utvrđena je modeliranjem rasprostranjenosti ove dvije vrste u sustavu za upravljanje prostornim podacima i njihovim osobinama (geografski informacijski sustav, GIS). Primjenom statističkih metoda i obrada u programskom jeziku i okruženju R procijenjeno je početno stanje veličine populacija barske nutrije i bizamskog štakora, te su za svaku ciljnu vrstu uspoređene razlike u relativnoj gustoći populacije između slivova i između različitih tipova vodnih tijela. Temeljem navedenih izračuna osigurani su podaci za nastavak praćenja trenda populacije barske nutrije i bizamskog štakora.

Osim općih podataka o vrsti (znanstveno ime, opis biologije vrste, opis staništa, rasprostranjenost vrste, putovi unošenja i širenja, utjecaj na zavičajne vrste i ekosustave) konačni programi praćenja za barsku nutriju i bizamskog štakora sadrže i detaljan opis metodologije praćenja, uključujući opis terenskih metoda (način odabira i opis lokacija, vremensko razdoblje provođenja praćenja), dizajn uzorkovanja, obrasce za bilježenje podataka te način evaluacije podataka prikupljenih prilikom provođenja monitoringa za nastavak praćenja trenda populacije,  procjenu promjena u veličini populacija i procjenu izgleda za budućnost.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.