Izrada Strateške studije utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Međimurske županije

Naziv projekta: Izrada Strateške studije utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Međimurske županije

Klijent: Međimurska županija
Razdoblje: 10/2017 – 07/2018
Financira: Državni proračun
Lokacija: Hrvatska


Strateška procjena utjecaja na okoliš uključila je izradu Strateške studije koja sadrži:

  • kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva II. izmjena i dopuna PP Međimurske županije
  • analizu važeće prostorno planske dokumentacije te planiranih izmjena
  • podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe II. Izmjena i dopuna PP Međimurske županije
  • okolišne značajke područja, postojeće okolišne probleme koji su važni za II. Izmjena i dopuna PP Međimurske županije
  • ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na II. Izmjene i dopune PP Međimurske županije
  • vjerojatno značajne utjecaje;
  • mjere zaštite okoliša

te proceduru strateške procjene utjecaja na okoliš koja uključuje izmjene i dopune studije prema mišljenju Stručnog savjetodavnog povjerenstva, konzultantske usluge stručnom izrađivaču u cilju implementacije predloženih mjera u II: izmjena i dopuna PP Međimurske županije, ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti od strane Povjerenstva, javni uvid s javnim izlaganjem i sastanke sa svim sudionicima u procesu.

Strateška procjena utjecaja na okoliš uključila je i Glavnu ocjenu koja sadrži:

  • Obilježja područja ekološke mreže
  • Obilježja utjecaja provedbe plana na ekološku mrežu
  • Mjere ublažavanja

te proceduru glavne ocjene u sklopu strateške procjene utjecaja na okoliš koja uključuje izmjene i dopune studije prema mišljenju Stručnog savjetodavnog povjerenstva, ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti od strane Povjerenstva, javni uvid s javnim izlaganjem i sastanke sa svim sudionicima u procesu.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.