Studija procjene rizika za invazivne vrste na području sliva rijeke Save, koji uključuje države Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju

Naziv projekta: Studija procjene rizika za invazivne vrste na području sliva rijeke Save, koji uključuje države Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju: 1. čivitnjača (Amorpha fruticosa L.), 2. japanski dvornik (Reynoutria japonica Houtt, Reynoutria sachalinensis (F. S. Petrop.) Nakai in T. Mori, Reynoutria x bohemica Chrtek et Chrtková), 3. velika zlatica (Solidago canadensis L., Solidago gigantea Aiton) te izrada revizija procjene rizika za svaku procjenu od dva neovisna stručnjaka

Klijent: JU Park prirode Lonjsko polje
Trajanje: 07/2019 – 04/2020
Lokacija: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija


Za potrebe izrade Studije procjene rizika prikupljeni su svi relevatni znanstveni materijali i ostala stručna literatura koja se tiče sljedećih biljnih vrsta: Amorpha fruticosa, Reynoutria japonica, Reynoutriasachalinensis, Reynoutria x bohemica, Solidagocanadensis i Solidagogigantea.

Procjena rizika napravljena je u skladu s eng. Non-native Risk assessment (NNRA) metodologijom (Baker i sur. 2008, Mumford i sur. 2010). Metodologija odgovara na sva pitanja predviđena Prilogom Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2018/968 od 30. travnja 2018. godine o dopuni Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Vrijednosti procjene rizika su se ocjenile skalom od 1 do 5, a prema spomenutoj skali unutar procjene rizika provelo se bodovanje raspona utjecaja invazivne strane vrste na pojedine sastavnice okoliša (utjecaj na bioraznolikost, ekosustav, gospodarstvo, ekonomiju i zdravlje ljudi). Također, procjena rizika uključila je bodovanje razine pouzdanosti procjene (Bacher i sur. 2017), pri čemu je razina pouzdanosti ocjenjena kao niska, umjerena ili visoka.

Provedba procjene rizika zasnivala se na najpouzdanijim dostupnim znanstvenim publikacijama i istraživanjima, na temelju kojih su se sustavno dali pouzdani odgovori i opisi na pitanja unutar sastavnica. Objektivnost prilikom procjene rizika osigurana je kontrolom kvalitete sadržaja procjene i njezinim preispitivanjem, a kontrola je provedena od strane dva neovisna ocjenjivača/stručnjaka.

Procjena rizika napravljena je zasebno za svaku od šest (6) vrsta koje su propisane Projektim ugovorom, a za svaku od vrsta, temeljem dostupnih podataka, napravljene su: karta trenutne rasprostranjenosti, karta potencijalne buduće rasprostranjenosti i prikaz staništa (u skladu s CORINE Land Cover klasama) koja su povoljna za naseljavanje vrste.

Procjena je napravljena zasebno za svaku vrstu za područje sliva rijeke Save koje uključuje Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju kao i zasebno za područje Hrvatske.

Fotografije: Sisačko-moslavačka županija i PP Lonjsko polje

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.