Dr. sc. Andreja Radović novo je pojačanje u Oikonu

21. travnja 2021. – s veseljem predstavljamo dr. sc. Andreju Radović i želimo joj dobrodošlicu u naš tim.

Andreja je zaposlena u Oikonu na poziciji savjetnice Uprave gdje će svojim bogatim znanjem i iskustvom pridonijeti mnogobrojnim projektima iz područja ekologije kopnenih sustava, analize podataka, daljinskih istraživanja, a posebno u aktivnostima opažanja Zemlje (EO).

Doktorirala je 2008. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja ekologije kopnenih ekosustava. Na istom je fakultetu 11 godina ranije stekla status diplomiranog inženjera biologije, smjer ekologija.

Radila je kao znanstvena novakinja na Zavodu za ornitologiju HAZU od 2001. godine, nakon čega je 2009. prešla na matični fakultet gdje je kao poslijedoktorandica vodila nastavu na više kolegija, posebno na kolegiju “Primjena geografsko informacijskih sustava u biologiji”. Bila je poslijedoktorandica Sveučilišta u Pragu, na Odjelu za prostorno planiranje i geoinformatiku, a od 2015. do prelaska u Oikon bila je voditeljica Odjela za analize podataka pri Sveučilišnom računskom centru Srce s prekidom od tri godine u kojima je bila savjetnica ministrice znanosti i obrazovanja. U tom je periodu bila i nacionalna predstavnica pri Europskoj svemirskoj agenciji (ESA) te voditeljica radne skupine za pitanja svemira Vijeća EU za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.

U svojem radu bila je voditeljica većeg broja nacionalnih, ali i međunarodnih projekata vezanih uz istraživanje i zaštitu elemenata ili cjelokupnih kopnenih ekoloških sustava (FP7, UKF, BirdLife International, NABU DE i dr.). Bila je aktivna i u nevladinom sektoru, u radu nacionalnog predstavnika BirldLife Internationala kao voditeljica znanstvenih projekata, potpredsjednica te voditeljica znanstvenog savjeta.

Andreja Radović autorica je i predavačica skupine tečajeva o programskom jeziku R i primijenjenoj statistici te nositeljica dva kolegija na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Objavila je veći broj znanstvenih radova, konferencijskih sažetaka te je bila komentatorica diplomskih, magistarskog te doktorskog rada. Aktivno je sudjelovala u recenzijama znanstvenih radova u desetak međunarodnih časopisa.

Ponosna je majka Lucije i Svena.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.