Studija glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za planirani zahvat „Autocesta A7 dionica između čvorova Selce i Novi Vinodolski“

Naziv projekta: Studija glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sa provedbom postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za planirani zahvat „Autocesta A7 dionica između čvorova Selce i Novi Vinodolski“

Klijent: Hrvatske ceste Ltd.
Razdoblje: 04/2018 – 01/2020
Financira: Državni budžet
Lokacija: Hrvatska


Projekt je obuhvatio izradu studije (poglavlja) i provedbu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (Natura 2000) za planirani zahvat „Autocesta A7 dionica između čvorova Selce i Novi Vinodolski“. Cilj Glavne ocjene bio je ocijeniti stupanj značajnosti prepoznatih samostalnih i kumulativnih utjecaja na ciljne vrste, ciljni stanišni tip i cjelovitost područja ekološke mreže HR2000200 Zagorska peć kod Novog Vinodolskog. U studiji su analizirani postojeći podaci o ciljnim vrstama i stanišnom tipu na širem području zahvata te potencijalni utjecaji zahvata na područje ekološke mreže, sukladno čemu su predložene mjere ublažavanja i program praćenja stanja. To je uključivalo:

(1) analizu podataka o obližnjim područjima ekološke mreže;
(2) analizu obilježja područja ekološke mreže HR2000200 Zagorska peć kod Novog Vinodolskog na koje je moguć utjecaj zahvata, uključujući analizu ekoloških zatjeva i dostupnih podataka o rasprostranjenosti ciljnih vrsta šišmiša te analizu dostupnih podataka o ciljnom stanišnom tipu špilji Zagorska peć;
(3) rekognosciranje šireg područja zahvata uz kartiranje staništa;
(4) izrada prilagođene karte staništa sukladno Karti staništa Republike Hrvatske (Bardi i sur. 2016), satelitskim snimkama i podacima prikupljenim na terenu;
(5) terenska istraživanja aktivnosti šišmiša (snimanje glasanja šišmiša duž linijskih transekata i na stojnim točkama) s ciljem utvrđivanja korištenja šireg područja zahvata od strane ciljnih vrsta šišmiša;
(6) terenska istraživanja populacije šišmiša u špilji Zagorska peć;
(7) mjesečna terenska izvješća;
(8) analizu rezultata terenskih istraživanja (analizu sonograma, fotografija i prostorne analize u GIS okruženju) i izradu karte očekivanog stupnja korištenja prostora za šišmiše;
(9) analizu (uključujući prostorne analize u GIS okruženju), opis i procjenu stupnja značajnosti mogućih izravnih i neizravnih samostalnih utjecaja zahvata na ciljne vrste i stanišni tip tijekom pripreme i izgradnje te korištenja zahvata;
(10) procjenu kumulativnih utjecaja zahvata s drugim planiranim zahvatima na području ekološke mreže HR2000200 Zagorska peć kod Novog Vinodolskog;
(11) prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja i program praćenja stanja;
(12) donošenje zaključka o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu;
(13) izradu studije (poglavlja) Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološke mrežu;
(14) sudjelovanje u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološke mrežu, što uključuje sudjelovanje na sjednicama savjetodavnog stručnog povjerenstva, izmjene i dopune studije prema mišljenju savjetodavnog stručnog povjerenstva, ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti od strane savjetodavnog stručnog povjerenstva, javni uvid s javnim izlaganjem, sastanke sa svim sudionicima u procesu te ishođenje Rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.