Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izmještanje državne ceste D206 – Obilaznica Krapine – Tkalci II

Naziv projekta: Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izmještanje državne ceste D206 – Obilaznica Krapine – Tkalci II

Klijent: Hrvatske ceste d.o.o.
Razdoblje:  03/2015 – 12/2018
Financira: državni proračun
Lokacija: Hrvatska


Zahvat je izmještanje dijela državne ceste DC206 duljine 2 464 m. Trasa počinje u kružnom toku koji se nalazi na križanju spoja DC206 sa DC1, prolazi kroz industrijsku zonu Grada Krapine te se nastavlja do mjesta Tkalci gdje se kružnim tokom spaja na postojeću državnu cestu DC206.

Studija procjene utjecaja na okoliš sastavni je dio projektne dokumentacije za lokacijsku dozvolu za taj projekt. Studija procjene utjecaja na okoliš daje informacije o trenutnom stanju okoliša, potencijalnim značajnim utjecajima na okoliš, prijedlog mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša.

Izrada Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izmještanje državne ceste D206 (Obilaznica Krapine – Tkalci II), uključila je: 

  1. podatke o lokaciji i opis lokacije zahvata (podatke o postojećem stanju okoliša : meteorologija i klima, kvaliteta zraka, geološke značajke i vode, šumski ekosustavi, tlo i poljoprivredno zemljište, korištenje zemljišta, divljač i lovstvo, biološka raznolikost, krajobraz, kulturna baština, otpad, buka, priprema pripadajućih grafičkih priloga…)
  2. analiza i opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na prethodno navedene sastavnice okoliša, tijekom građenja i/ili korištenja zahvata,
  3. mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša,
  4. javni uvid
  5. Proceduru procjene utjecaja zahvata na okoliš koja uključuje izmjene i dopune studije prema mišljenju Stručnog savjetodavnog povjerenstva, ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti od strane Povjerenstva, javni uvid s javnim izlaganjem i sastanke sa svim sudionicima u procesu.
Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.