Program zaštite okoliša Istarske županije

Naziv projekta: Izrada Programa zaštite okoliša Istarske županije

Klijent: Istarska županija
Razdoblje: 10/2018 – 11/2019
Financira: Državni proračun
Lokacija: Hrvatska


Projekt je uključio izradu sljedećih dokumenata i provedbu aktivnosti:

Izvješće o stanju okoliša u Istarskoj županiji za razdoblje od 2014. do 2017. godine:
Izvješće sadrži integralnu procjenu stanja okoliša s posebnim osvrtom na svaku razmatranu sastavnicu okoliša, te uključuje i izdvojene dijelove u slučaju utvrđivanja specifičnih pritisaka ili regionalnih specifičnosti odnosno lokalnih posebnosti i obilježja.
Izvješće sadrži:

 • pregled ostvarivanja ciljeva Strategije održivog razvitka i Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske;
 • podatke o stanju okoliša u području sastavnica okoliša, opterećenja na okoliš, integriranih tema okoliša te druge podatke od značaja za zaštitu okoliša;
 • podatke o utjecaju pojedinih zahvata na okoliš;
 • ocjenu stanja u području te integralnu procjenu stanja okoliša;
 • ocjenu učinkovitosti provedenih mjera;
 • podatke o praćenju stanja okoliša i institucionalnom sustavu upravljanja okolišem te korištenju financijskih sredstava za zaštitu okoliša te
 • procjenu potrebe izrade novih ili izmjena i dopuna postojećih dokumenata te druge podatke od značenja za zaštitu okoliša.

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama

 • prioritetne mjere i aktivnosti,
 • preventivne mjere za očuvanje kvalitete zraka,
 • kratkoročne mjere, kada postoji rizik od prekoračivanja praga upozorenja,
 • mjere za postizanje graničnih vrijednosti (GV) za određene onečišćujuće tvari u zraku u zadanom roku ako su prekoračene
 • mjere za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari i stakleničkih plinova,
 • mjere za ispunjavanje obveza ograničenja emisija stakleničkih plinova za emisije stakleničkih plinova koje nisu obuhvaćene sustavom trgovanja emisijskim jedinicama,
 • mjere za postupanje s tvarima koje oštećuju ozonski sloj i smanjivanja emisija fluoriranih stakleničkih plinova,
 • mjere za smanjivanje emisija postojanih organskih onečišćivala i teških metala,
 • mjere za poticanje porasta energetske učinkovitosti i uporabu obnovljive energije,
 • mjere za smanjivanje ukupnih emisija iz prometa,
 • mjere prilagodbe klimatskim promjenama,
 • način provedbe mjera,
 • redoslijed ostvarivanja mjera,
 • rok izvršavanja mjera,
 • obveznike provedbe mjera,
 • procjenu sredstava za provedbu Programa i redoslijed korištenja sredstava prema utvrđenim prioritetnim mjerama i aktivnostima u Programu.

Program zaštite okoliša za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Program predstavlja cjeloviti, integralni programski dokument zaštite okoliša na regionalnoj razini.
Program sadrži:

 • uvjete i mjere zaštite okoliša, prioritetne mjere zaštite okoliša po sastavnicama okoliša i pojedinim prostornim cjelinama područja za koji se Program donosi,
 • subjekte koji su dužni provoditi mjere utvrđene Programom i ovlaštenja u svezi s provedbom utvrđenih mjera zaštite okoliša,
 • praćenje stanja okoliša i ocjenu potrebe uspostave mreže za dodatno praćenje stanja okoliša u području za koji se Program donosi,
 • način provedbe interventnih mjera u iznenadnim slučajevima onečišćivanja okoliša u području za koji se Program donosi,
 • rokove za poduzimanje pojedinih utvrđenih mjera,
 • izvore financiranja za provedbu utvrđenih mjera i procjenu potrebnih sredstava.
Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.