Snimanje UAV letjelicama za projekt ForBioEnergy

31. listopada 2018. − Na području Parkova prirode Vransko jezero i Telašćica u Zadarskoj županiji, prevladavajuća šumska vegetacija su degradirane šumske površine do razine Makija (fra/eng maquis, ita. macchia) i gariga (degradirani oblik makije sastavljen samo od najotpornijih niskih grmova) te šikara i šibljaka (degradirani oblik šikare).

Uvidjevši u sklopu FORBIOENERGY projekta (Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas) da nedostaju podaci o kvantiteti i prostornom rasporedu drvne zalihe/biomase u takvim sastojinama na tom nedostupnom terenu, na prijedlog našeg LADIGISa (Laboratorija za daljinska istraživanja i GIS), drvna masa i prostorni raspored će se odrediti na osnovu do sada nekorištene tehnologije u RH za ovu svrhu.

Naime, u sklopu navedenog projekta će se površine ovih parkova prirode snimiti UAV letjelicama sa instaliranim multispektralnim kamerama. Ovi podaci uz terensko istraživanje će našem LADIGISu biti podloga za izradu modela za procjenu biomase na cijeloj obrasloj površini ovih zaštićenih područja (sve skupa približno 2700 ha obrasle površine).

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.